AP Board 7th Class Social Studies Textbook Solutions Study Material Guide

Andhra Pradesh SCERT AP State Board Syllabus 7th Class Social Studies Study Material Guide Pdf free download, 7th Class Social Textbook Solutions in English Medium and Telugu Medium are part of AP Board 7th Class Textbook Solutions.

Students can also go through AP Board 7th Class Social Notes to understand and remember the concepts easily. Students can also read AP 7th Class Social Important Questions for exam preparation.

AP State Board Syllabus 7th Class Social Studies Textbook Solutions Study Material Guide

7th Class Social Study Material Andhra Pradesh Pdf | 7th Class Social Studies Guide Pdf

AP 7th Class Social Study Material Pdf English Medium New Syllabus

7th Class Telugu Study Material Sem 1

7th Class Social Studies Guide Pdf Sem 2

AP 7th Class Social Studies Guide Telugu Medium

7th Class Social Guide Pdf Sem 1

AP 7th Class Social Study Material Pdf Sem 2

AP 7th Class Social Study Material Pdf English Medium (Old Syllabus)

AP Board 7th Class Hindi Textbook Solutions Study Material Guide

Andhra Pradesh SCERT AP State Board Syllabus 7th Class Hindi Study Material Guide Pdf free download, AP Board 7th Class Hindi Textbook Solutions are part of AP Board 7th Class Textbook Solutions.

Students can also read AP 7th Class Hindi Important Questions for exam preparation.

AP Board 7th Class Hindi Solutions | AP State 7th Class Hindi Textbook Pdf

7th Class Hindi Study Material Pdf Download New Syllabus

7th Class Hindi Study Material 2022-2023 Sem 1

7th Class Hindi Material Pdf Sem 2

AP 7th Class Hindi Textbook Answers (Old Syllabus)

AP 7th Class Hindi Textbook Lessons State Syllabus Pdf | 7th Class Hindi Textbook Answers

AP Board 7th Class English Textbook Solutions Study Material Guide

Andhra Pradesh Telangana (TS) SCERT AP State Board Syllabus 7th Class English Study Material Guide Pdf free download, AP Board 7th Class English Government Textbook Answers Pdf are part of AP Board 7th Class Textbook Solutions.

Students can also go through AP 7th Class English Important Questions for exam preparation.

AP State Board Syllabus 7th Class English Textbook Solutions Study Material Guide

7th Class English Textbook Answers | 7th Class English Guide Pdf State Syllabus Telangana

7th Class English Government Textbook Answers Pdf New Syllabus

AP 7th Class English Study Material Pdf Download Sem 1

SCERT 7th Class English Textbook Answers Sem 2

7th Class English Guide Important Questions and Answers

7th Class English Guide Pdf Telangana Sem 1

7th Class English Material Pdf Sem 2

AP 7th Class English Textbook Answers (Old Syllabus)

Telangana SCERT Class 7 English Solutions | 7th Class English Textbook Pdf Andhra Pradesh State Syllabus

Unit 1

Unit 2

Unit 3

Unit 4

Unit 5

Unit 6

7th Class English Guide Pdf Telangana Important Questions and Answers

AP Board 7th Class Telugu Textbook Solutions Study Material Guide

Andhra Pradesh SCERT AP State Board Syllabus 7th Class Telugu Textbook Solutions Study Material Guide Pdf free download, AP Board 7th Class Telugu Textbook Solutions are part of AP Board 7th Class Textbook Solutions.

Students can also read AP Board 7th Class Telugu Important Questions for exam preparation.

AP State Board Syllabus 7th Class Telugu Textbook Solutions Study Material Guide

AP 7th Class Telugu Study Material Pdf | 7th Class Telugu Textbook State Syllabus Pdf Download

AP 7th Class Telugu Study Material Pdf New Syllabus

SCERT 7th Class Telugu Solutions Sem 1

7th Class Telugu Study Material Pdf Sem 2

AP 7th Class Telugu Guide Telugu Medium (Old Syllabus)

AP Board 7th Class Maths Textbook Solutions Study Material Guide

Andhra Pradesh SCERT AP State Board Syllabus 7th Class Maths Study Material Guide Pdf free download, 7th Class Maths Textbook Solutions in English Medium and Telugu Medium are part of AP Board 7th Class Textbook Solutions.

Students can also go through AP Board 7th Class Maths Notes to understand and remember the concepts easily. Students can also read AP 7th Class Maths Bits with Answers for exam preparation.

AP State Board Syllabus 7th Class Maths Textbook Solutions Study Material Guide

AP 7th Class Maths Guide in English Medium New Syllabus

AP Board 7th Class Maths Solutions Chapter 1 Integers

AP State 7th Class Maths Textbook Solutions Chapter 2 Fractions, Decimals and Rational Numbers

AP 7th Class Maths Study Material Pdf Chapter 3 Simple Equations

7th Class Maths Guide AP State Syllabus Pdf Chapter 4 Lines and Angles

7th Class Maths AP State Syllabus Chapter 5 Triangles

AP Board 7th Class Maths Solutions Chapter 6 Data Handling

7th Class Maths AP State Syllabus Chapter 7 Ratio and Proportion

AP Board 7th Class Maths Solutions Chapter 8 Exponents and Powers

7th Class Maths AP State Syllabus Chapter 9 Algebraic Expressions

7th Class Maths Guide AP State Syllabus Pdf Chapter 10 Construction of Triangles

AP 7th Class Maths Study Material Pdf Chapter 11 Area of Plane Figures

AP State 7th Class Maths Textbook Solutions Chapter 12 Symmetry

AP 7th Class Maths Guide in Telugu Medium New Syllabus

AP Board 7th Class Maths Solutions Chapter 1 పూర్ణ సంఖ్యలు

AP State 7th Class Maths Textbook Solutions Chapter 2 భిన్నాలు మరియు దశాంశాలు

AP 7th Class Maths Study Material Pdf Chapter 3 సామాన్య సమీకరణాలు

7th Class Maths Guide AP State Syllabus Pdf Chapter 4 రేఖలు మరియు కోణాలు

7th Class Maths AP State Syllabus Chapter 5 త్రిభుజాలు

AP Board 7th Class Maths Solutions Chapter 6 దత్తాంశ నిర్వహణ

7th Class Maths AP State Syllabus Chapter 7 నిష్పత్తి మరియు అనుపాతం

AP Board 7th Class Maths Solutions Chapter 8 ఘాతాంకాలు మరియు ఘాతాలు

7th Class Maths AP State Syllabus Chapter 9 బీజీయ సమాసాలు

7th Class Maths Guide AP State Syllabus Pdf Chapter 10 త్రిభుజాల నిర్మాణం

AP 7th Class Maths Study Material Pdf Chapter 11 సమతల పటాల వైశాల్యాలు

AP State 7th Class Maths Textbook Solutions Chapter 12 సౌష్ఠవము

AP 7th Class Maths Guide in English Medium (Old Syllabus)

AP State 7th Class Maths Study Material Chapter 1 Integers

AP State 7th Class Maths Solutions Chapter 2 Fractions, Decimals and Rational Numbers

AP 7th Class Textbook Pdf Download Chapter 3 Simple Equations

AP 7th Class Maths Solutions Chapter 4 Lines and Angles

7th Class Maths TS State Syllabus Guide Pdf Chapter 5 Triangle and Its Properties

AP 7th Class Maths Textbook State Syllabus Solutions Chapter 6 Ratio – Applications

AP Board 7th Class Maths Guide Chapter 7 Data Handling

AP SCERT 7th Maths Solutions Chapter 8 Congruency of Triangles

AP State 7th Class Maths Textbook Solutions Chapter 9 Construction of Triangles

7th Class Maths Textbook State Syllabus Pdf Chapter 10 Algebraic Expressions

AP State Board 7th Class Maths Syllabus Chapter 11 Exponents

AP 7th Maths Solutions Chapter 12 Quadrilaterals

AP State 7th Class Maths Textbook Pdf Chapter 13 Area and Perimeter

7th Class Maths Solution Pdf Chapter 14 Understanding 3D and 2D Shapes

7th Class Maths Textbook Telugu Medium Chapter 15 Symmetry

AP State Board Syllabus 7th Class Textbook Solutions & Study Material

AP Board 7th Class Science Textbook Solutions Study Material Guide

Andhra Pradesh SCERT AP State Board Syllabus 7th Class Science Study Material Guide Pdf free download, 7th Class Science Textbook Solutions in English Medium and Telugu Medium are part of AP Board 7th Class Textbook Solutions.

Students can also go through AP Board 7th Class Science Notes to understand and remember the concepts easily. Students can also read AP 7th Class Science Important Questions for exam preparation.

AP State Board Syllabus 7th Class Science Textbook Solutions Study Material Guide

AP 7th Class Science Study Material Pdf | 7th Class Science Textbook State Syllabus Pdf Download

AP 7th Class Science Study Material Pdf English Medium New Syllabus

SCERT 7th Class Science Solutions Sem 1

7th Class Science Study Material Pdf Sem 2

AP 7th Class Science Guide Telugu Medium

SCERT Class 7 Science Solutions Sem 1

7th Class Science Guide Sem 2

AP 7th Class Science Study Material Pdf English Medium (Old Syllabus)

AP Board 7th Class Textbook Solutions Study Material Guide

Andhra Pradesh SCERT AP State Board Syllabus 7th Class Textbook Solutions Study Material Pdf in English Medium and Telugu Medium are part of AP Board Solutions.

AP State Board Syllabus 7th Class Textbook Solutions Study Material Guide

AP Board 7th Class Hindi Solutions 12th Lesson कोंडापल्ली की यात्रा

SCERT AP Board 7th Class Hindi Study Material 12th Lesson कोंडापल्ली की यात्रा Textbook Questions and Answers.

AP State Syllabus 7th Class Hindi 12th Lesson Questions and Answers कोंडापल्ली की यात्रा

7th Class Hindi 12th Lesson कोंडापल्ली की यात्रा Textbook Questions and Answers

सोचिए-बोलिए
AP Board 7th Class Hindi Solutions 12th Lesson कोंडापल्ली की यात्रा 1

प्रश्न 1.
इस चित्र में आपको क्या – क्या दिखाई दे रहे हैं? (ఈ చిత్రంలో మీకు ఏమేమి కన్పించుచున్నవి?)
उत्तर:
इस चित्र में एक हथकरघा, आदमी, कपडे, पंखा आदि दिखाई दे रहे हैं। )
(ఈ చిత్రంలో ఒక చేతి మగ్గం, మనిషి, బట్టలు, ఫ్యాన్ మొదలుగునవి కనిపించుచున్నవి.)

AP Board 7th Class Hindi Solutions 12th Lesson कोंडापल्ली की यात्रा

प्रश्न 2.
कपड़े बनानेवाले को क्या कहते हैं? (బట్టలు తయారు చేయు వానిని ఏమందురు??)
उत्तर:
कपडे बनानेवाले को जुलाहा कहते हैं। (బట్టలు తయారు చేయువానిని పద్మసాలీలు అంటారు.)

कोडापल्ली की यात्रा (కొండపల్లి యాత్ర)

आँध्रप्रदेश के कृष्णा जिले में एक गाँव है। इसका नाम कोंडापल्ली है। यह विजयवाडा से 24 कि.मी. की दूरी पर है। यह प्रांत हाथ से बनी लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें देखने के लिए दूर – दूर से लोग आते हैं। एक दिन पाठशाला के कुछ छात्र अपने अध्यापक के साथ रविवार को कोंडापल्ली की यात्रा पर गये। वहाँ पर एक पुराना किला है। इस किले को 14 वीं शताब्दी के राजाओं ने बनाया। इसे देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। उसके बाद वहाँ के खिलौने देखने गए।

अध्यापक और छात्रों को देखकर स्थानीय खिलौने बनानेवाले कारीगरों ने उनका स्वागत किया। आंध्रप्रदेश में लोग संक्रांति और दशहरा के पर्व दिनों में ‘गोलू’ यानी, ‘बोम्मल कोलुवु’ रखते हैं। ये खिलौने आसपास के ‘तेल्ला पोणिकी’ नामक नरम लकड़ी से बनाये जाते हैं। इन्हें प्राकृतिक रंगों से रंगा जाता है।

यहाँ कई प्रकार के खिलौने बनते हैं। इन खिलौनों में दशावतार, ताड़ का पेड़, बैलगाड़ी, गीतोपदेश, पालकी, वर-वधु, नर्तकी, हाथी का हौदा, ग्रामीण वातावरण के खिलौने प्रसिद्ध हैं।

आजकल ये हस्तकलाएँ धीरे – धीरे लुप्त होती जा रही हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ‘लेपाक्षी’ नामक बिक्री केंद्रों द्वारा इन्हें बेचती है। इससे कारीगरों को आजीविका और प्रोत्साहन मिलता है।

సారాంశము

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కృష్ణాజిల్లాలో ఒక గ్రామము కలదు. దీని పేరు కొండపల్లి. ఇది విజయవాడ నుండి 24 కి.మీ దూరాన కలదు. ఈ ప్రదేశము చేతితో చేయు కొయ్య ఆటబొమ్మలకు ప్రసిద్ధి. వీటిని చూచుటకు దూర-దూర ప్రాంతాల నుండి ప్రజలు వచ్చెదరు. ఒకరోజు పాఠశాలకు చెందిన కొంతమంది విద్యార్థులు తమ ఉపాధ్యాయునితో ఆదివారము నాడు కొండపల్లి యాత్రకు వెళ్ళిరి. అక్కడ ఒక పాత కోట ఉన్నది. ఈ కోటను 14వ శతాబ్దమునకు చెందిన రాజులు కట్టించిరి. దీనిని చూసి పిల్లలు చాలా సంతోషించిరి.. ఆ తర్వాత అక్కడి ఆట బొమ్మలను చూచుటకు వెళ్ళిరి.

ఉపాధ్యాయులు మరియు విద్యార్థులను చూసి స్థానిక ఆటబొమ్మలను తయారు చేయు పనివాళ్ళు వారికి స్వాగతం పలికిరి. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రజలు సంక్రాంతి మరియు దసరా పండుగ రోజుల్లో ‘గోలూ” అనగా “బొమ్మల కొలువు” ను ఏర్పాటు చేయుదురు. ఈ బొమ్మలను గ్రామ సమీపంలోని “తెల్ల పొణికి” అను మెత్తని కర్ర నుండి తయారుచేస్తారు. వీటిని ప్రాకృతిక (సహజ) రంగులతో రంగులు వేస్తారు.

ఇక్కడ ఎన్నో రకముల ఆటబొమ్మలు తయారు చేస్తారు. ఈ బొమ్మలలో దశావతారములు, తాటిచెట్లు, ఎద్దుల బండ్లు, గీతోపదేశము, పల్లకీ, వరుడు వధువు, నర్తకీ, ఏనుగు అంబారీ, గ్రామీణ వాతావరణపు ఆట వస్తువులు ముఖ్యమైనవి.

ఈ రోజుల్లో ఈ చేతికళలు (హస్తకళలు) అడుగంటి పోతున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము లేపాక్షి అను పేరు గలిగిన విక్రయ కేంద్రాల ద్వారా వీటిని అమ్ముతున్నది. అందువలన బొమ్మలను తయారు చేయు చేతి కళాకారులకు జీవితాంతము జీవనోపాధి మరియు ప్రోత్సాహము లభించుచున్నది.

Summary

There is a village in Krishna district of Andhra Pradesh. Its name is Kondapalli. It is 24 km away from Vijayawada. This place is famous for hand-made wooden toys. People from distant places come to see these toys. One day some students of a school went on an excursion on Sunday accompanied by their teacher. An old fort is located there. Kings who belonged to 14th century built this fort. The children were elated on seeing this. Later, they went to see the locally made toys.

The crafts persons who make the toys welcomed the teacher and the students. In Andhra Pradesh, the people arrange ‘Bommala Koluvu’ (Display of Toys) called ‘Golu’. They make toys with the softwood of “Tella poniki’ available near the village. They use natural colours for the toys.

Different kinds of toys are made here. The toys describing dasavataras, palmyra trees, bullock carts, Gitopadesa, pallak, bride and groom, narthak, a howdah on an elephant’s back, village’s serene atmosphere are important among them.

Nowadays the handicrafts are losing their lustre. The government of Andhra Pradesh is selling these toys through ‘Lepakshi’ centre. Therefore the crafts persons who make the toys are able to earn their living and get encouragement throughout their life.

Intext Questions & Answers

प्रश्न 1.
अपने गाँव की हस्तकलाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? (మీ గ్రామపు హస్త కళలను గురించి మీకు ఏమి తెలియును?)
उत्तर:
मेरा गाँव कोंडपल्ली है। हमारा गाँव हाथ से बनी लकडी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। हमारे गाँव में खिलौने बनाकर इन्हें प्राकृतिक रंगों से रंगा जाता है।
(మా గ్రామము కొండపల్లి. మా గ్రామము చేతితో తయారు చేయబడిన చెక్క బొమ్మలకు ప్రసిద్ది. మా గ్రామంలో బొమ్మలను తయారుచేసి వాటికి ప్రాకృతిక రంగులు అద్దెదరు.)

Improve Your Learning

सुनिए-बोलिए

प्रश्न 1.
आंध्रप्रदेश की हस्त कलाओं के बारे में बताइए। (ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని హస్తకళల గురించి తెలపండి.)
उत्तर:
कलमकारी आँध्रप्रदेश में प्रचलित कला है। इसमें सब्ज़ियों के रंगों से र्धामिक चित्र बनाये जाते हैं। इसकी जड़ें आँध्र के श्रीकालहस्ति और मचिलीपट्टनम से हैं। बोब्बिलि में वीणा तैयार की जाती है। आँध्रा में हैंडलमू हस्तकला भी है। चीराला, गद्वाल, मंगलगिरि, उप्पाडा, आदि इसके लिए प्रसिद्ध है।
(కలంకారీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ప్రసిద్ధి చెందిన ఒక చిత్రించే కళ. వెదురుతో చేసిన కలంతో సహజమైన రంగులను ఉపయోగించి ధార్మిక చిత్రాలు చిత్రిస్తారు. వీటి మూలాలు శ్రీకాళహస్తి మరియు మచిలీపట్నంలో ఉన్నాయి. బొబ్బిలిలో వీణ తయారు చేయబడుతుంది. ఆంధ్రలో చేనేత హస్తకళ కూడా ఉంది. చీరాల, గద్వాల్, మంగళగిరి, ఉప్పాడ మొదలైనవి వీటికి ప్రసిద్ది.)

AP Board 7th Class Hindi Solutions 12th Lesson कोंडापल्ली की यात्रा

प्रश्न 2.
कोंडापल्ली किले का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? (కొండపల్లి కోట నిర్మాణము ఏ శతాబ్దములో జరిగినది?)
उत्तर:
कोंडपल्ली किले का निर्माण 14 वीं शताब्दी में हुआ।
(కొండపల్లి కోట నిర్మాణము 14వ శతాబ్దములో జరిగినది.)

प्रश्न 3.
गोलू किसे कहते हैं? (‘గోలూ’ అని దేనిని అంటారు?)
उत्तर:
आंध्रप्रदेश में लोग संक्रांति और दशहरा के पर्व दिनों में बोम्मल कोलुवु रखते हैं। इस बोम्मल कोलुवु को ही ‘गोलु’ कहते हैं।
(ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సంక్రాంతి మరియు దసరా పండుగ రోజుల్లో బొమ్మల కొలువు ఉంటుంది. ఈ బొమ్మల కొలువునే “గోలూ” అని అంటారు).

पढ़िए

अ) जोड़ी बनाइए।

1. गोलू उ) बोम्मल कोलुवु
2. तेल्ल पोणिकी इ) नरम लकडी
3. दशावतार अ) हथ करघे से बनी साडी
4. धर्मवरम। आ) लकडी से बना खिलौना
5. कोंडापल्ली किला ई) 14 वीं. शताब्दी

AP Board 7th Class Hindi Solutions 12th Lesson कोंडापल्ली की यात्रा 2

आ) पाठ में वाक्यों के सही क्रम को पहचानकर क्रम संख्या कोष्ठक में लिखिए।

1. आजकल ये हस्तकलाएँ लुप्त होती जा रही हैं। [ 4 ]
2. तेलुगु में गोलू को बोम्मला कोलुवु कहते हैं। [ 3 ]
3. इस किले का निर्माण 14 वीं शताब्दी में हुआ। [ 1 ]
4. इससे कारीगरों को आजीविका मिल रही है। [ 5 ]
5. उसके बाद कोंडापल्ली के खिलौने देखने गए। [ 2 ]

इ) सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला “O” बनाइए।
AP Board 7th Class Hindi Solutions 12th Lesson कोंडापल्ली की यात्रा 3

ई) नीचे दिए गए वाक्यों में चित्रों से संबंधित शब्दों पर गोला “O” बनाइए।
AP Board 7th Class Hindi Solutions 12th Lesson कोंडापल्ली की यात्रा 4
उत्तर:
AP Board 7th Class Hindi Solutions 12th Lesson कोंडापल्ली की यात्रा 5

लिखिए

अ) नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर छोटे – छोटे वाक्यों में लिखिए।
క్రింది ఇవ్వబడిన ప్రశ్నలకు సమాధానములు చిన్న – చిన్న వాక్యములలో వ్రాయండి.

1. कोंडापल्ली विजयवाड़ा से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? (కొండపల్లి, విజయవాడ నుండి ఎన్ని కిలోమీటర్ల దూరాన ఉన్నది?)
उत्तर:
कोंडपल्ली विजयवाडा से 24 किलोमीटर की दूरी पर है।
(కొండపల్లి, విజయవాడ నుండి 24 కి.మీ. దూరాన కలదు.)

AP Board 7th Class Hindi Solutions 12th Lesson कोंडापल्ली की यात्रा

2. कोंडापल्ली में खिलौने बनानेवालों को सरकार किस तरह प्रोत्साहन दे रही है? (కొండపల్లిలో బొమ్మలు తయారు చేయువారిని ప్రభుత్వము ఏ విధముగా ప్రోత్సహించుచున్నది?)
उत्तर:
कोंडपल्ली में खिलौने बनानेवालों के खिलौनों को आंध्रप्रदेश सरकार खरीदकर उन्हें लेपाक्षी बिक्री केंद्रों में बेचती हैं। इससे कारीगरों को आजीविका और प्रोत्साहन मिलते हैं।
(కొండపల్లిలో బొమ్మలు తయారు చేయువాని బొమ్మలను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కొని వాటిని లేపాక్షి విక్రయ కేంద్రంలో అమ్ముతుంది. దీనితో – కార్మికులకు ఉపాధి మరియు ప్రోత్సాహం లభిస్తాయి.)

आ) नीचे दिये गये प्रश्न का उत्तर पाँच – छह वाक्यों में लिखिए।
క్రింది ఇవ్వబడిన ప్రశ్నకు సమాధానము 5 -6 వాక్యములలో వ్రాయండి.

1. “कोंडापल्ली की यात्रा” पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। (‘కొండపల్లి యాత్ర’ పాఠ్య సారాంశము మీ మాటల్లో వ్రాయండి.)
उत्तर:
कोंडापल्ली की यात्रा पाठ में हस्तकलाओं के बारे में वर्णन है। कोंडापल्ली आँध्रप्रदेश का प्रसिद्ध हस्तकला केंद्र है। यहाँ बने अनेक तरह के लकड़ी के खिलौनों में कारीगरों का कौशल दिखाई देता है। संक्रांति पर्व के दिन गोलू रखा जाता है। हमें हस्तकलाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए।
(కొండపల్లి యాత్ర అను ఈ పాఠంలో హస్తకళలను గురించి వర్ణించడమైనది. కొండపల్లి ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ప్రముఖ హస్తకళా క్షేత్ర కేంద్రము. ఇక్కడ తయారుచేసిన అనేక రకాల చెక్కబొమ్మల తయారీలో పనివారి నైపుణ్యము కన్పించును. సంక్రాంతి పండుగ రోజున “గోలూ” అనగా బొమ్మల కొలువు వుంచబడుతుంది.)

इ) उचित शब्दों से खाली जगह भरिए।

1. कोंडापल्ली ……. जिले में है। (कृष्णा/ कड़पा)
उत्तर:
कृष्णा

2. कोंडापल्ली …….. के लिए मशहूर है। (चित्रकला/ खिलौनों)
उत्तर:
खिलौनों

3. गोलू …….. त्यौहार के दिनों में रखा जाता है। (संक्रांति/ उगादी)
उत्तर:
संक्रांति

4. खिलौने …. रंगों से रंगे जाते हैं। (प्राकृतिक/ कृत्रिम)
उत्तर:
प्राकृतिक

5. कोंडापल्ली देखने …. के दिन गए। (सोमवार रविवार)
उत्तर:
रविवार

AP Board 7th Class Hindi Solutions 12th Lesson कोंडापल्ली की यात्रा

ई) संकेतों के आधार पर वाक्य बनाइए।
AP Board 7th Class Hindi Solutions 12th Lesson कोंडापल्ली की यात्रा 6
उत्तर:
1. कोंडापल्ली कृष्णा जिले में हैं।
2. कोंडपल्ली में एक पुरातन किला है।
3. हाथी का हौदा ग्रामीण वातावरण का खिलौना है।
4. लेपाक्षी एक बिक्री केंद्र है।
5. खिलौने तेल्लापोणिकी नामक नरम लकडी से बनाये जाते हैं।

उ) वर्ण विच्छेद कीजिए।

1. खिलौना : ख् + इ + ल् + औ + न् + आ

2. कोंडापल्ली : ………………….
उत्तर:
क् + ओं + ड् + आ + प् + अ + ल् + ल् + ई

3. संक्रांति : ……………………..
उत्तर:
स + अं + क् + र् + आ + त् + ई

4. गोलू : …………………….
उत्तर:
ग + ओ + ल् + ऊ

5. प्रसिद्ध
उत्तर:
प + र् + अ + स् + इ + द् + ध् + अ

भाषांश

अ) वर्ग पहेली से पाठ में आये शब्दों को ढूंढकर लिखिए।
AP Board 7th Class Hindi Solutions 12th Lesson कोंडापल्ली की यात्रा 7
उत्तर:
1. कृष्णा
2. गोलू
3. संक्रांति
4. कोंडापल्ली
5. खिलौने
6. लकडी
7. प्रसिद्ध

AP Board 7th Class Hindi Solutions 12th Lesson कोंडापल्ली की यात्रा

आ) पर्यायवाची शब्द लिखिए।

1. हाथ – कर, हस्त

2. पाठशाला – ……………
उत्तर:
विद्यालय, स्कूल

3. छात्र – ……………
उत्तर:
विद्यार्थी, शिक्षार्थी

4. दर्शन – ……………
उत्तर:
देखना, वीक्षण

5. कारीगर – ……………
उत्तर:
कर्मचारी, काम करनेवाले

इ) विलोम शब्द लिखिए।

1. शहर × गाँव
2. प्रसिद्ध × अप्रसिद्ध
3. बेचना × खरीदना
4. खुश × नखुश
5. पास × दूर

सृजनात्मकता

अ) किसी एक यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।
(ఏదేని యాత్ర గురించి మీ మాటల్లో వర్ణించండి.)
उत्तर:
हम सभी अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए किसी न किसी पर्यटक स्थल पर अवश्य जाते हैं। मैं भी अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए पर्वतीय प्रदेश शिमला गया था। मैं गर्मी के मौसम में भी ठंडक का आनंद ले सकूँ। मैं और मेरा परिवार शाम की बस से शिमला गये और पहाडों में बना रास्ता हमें डरा रहा था। हमने रास्ते में घर का बना खाना खाया, गाने गाए और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। हम रात के नौ बजे शिमला पहुंचे जहाँ हमने थोडा सा विश्राम कर माल रोड घूमा जिसकी शोभा रात के समय में दो गुनी हो जाती है।

अगले दिन हम सब तैयार होकर जाखू मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने गए और नीचे उतरकर रीज में गए। इस समय तक हल्की – हल्की बारिश होने लगी । जिसने ठंडे मौसम को और अधिक ठंडा कर दिया था। हम उस दिन शाम को कुफरी के लिए निकल गए जहाँ पर बर्फ पड रही थी। अगले दिन हम ने स्वींग का आंनद लिया, चिडियाघर देखा और बर्फ में खूब खेले। हमारा वहाँ इतना मन लगा कि हमने वहीं दो दिन व्यतीत किये। उसके बाद हम शिमला वापिस आए और वहाँ की संस्कृति और संग्रहालय देखा। अगले दिन हम वापिस घर के लिए निकले और हमारे दिल में यात्रा की यादें थी। वह मेरी आज तक की सब से बेहतरीन यात्रा थी।

आ) परियोजना कार्य :

मिट्टी या कागज़ से खिलौनों को बनाकर कक्षा में दिखाइए।
(మట్టితో లేదా కాగితముతో ఆటబొమ్మలను తయారుచేసి తరగతిలో చూపించండి.)
उत्तर:
छात्र गतिविधि

AP Board 7th Class Hindi Solutions 12th Lesson कोंडापल्ली की यात्रा

इ) अनुवाद कीजिए।

1. बच्चों को खिलौने पसंद हैं।
उत्तर:
बच्चों को खिलौने पसंद हैं। పిల్లలకు ఆటబొమ్మలు ఇష్టము.

2. वीणा लकड़ी से बनाई जाती है।
उत्तर:
वीणा लकड़ी से बनाई जाती है। వీణను కొయ్యతో తయారు చేస్తారు.

3. दिल्ली देश की राजधानी है।
उत्तर:
दिल्ली देश की राजधानी है। ఢిల్లీ దేశ రాజధాని.

4. बेंगलूरु सुंदर नगर है।
उत्तर:
बेंगलूरू सुंदर नगर है। బెంగళూరు సుందర నగరం.

5. हिंदी सरल भाषा है।
उत्तर:
हिंदी सरल भाषा है। హిందీ సరళమైన భాష.

व्याकरणांश

AP Board 7th Class Hindi Solutions 12th Lesson कोंडापल्ली की यात्रा 8

क्रिया विशेषण

रेखांकित शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता बतानेवाले शब्दों को क्रिया – विशेषण कहते हैं।
(గీత గీయబడిన పదములు క్రియ యొక్క విశేషతను తెలియజేయుచున్నవి. వీటిని క్రియా విశేషణములు అందురు.)
उदा : धीरे – धीरे, तेज, सुंदर, प्रतिदिन, खूब आदि।

अ) नीचे दिये गये वाक्यों में क्रिया – विशेषण शब्द को पहचानकर लिखिए।

1. दीपा धीरे – धीरे खाती है।
उत्तर:
धीरे – धीरे

2. परसों मैं दिल्ली जाऊँगा।
उत्तर:
परसों

3. नदी निरंतर बहती है।
उत्तर:
निरंतर

4. तुम जल्दी आओ।
उत्तर:
जल्दी

5. रमा वहाँ बैठी है।
उत्तर:
वहाँ

अध्यापकों के लिए सूचना :

लकडी से बने खिलौनों के लिए प्रसिद्ध अन्य प्रदेशों के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए।
(Sradogss తయారుచేసే ఆట బొమ్మల కోసం ప్రసిద్ది చెందిన ఇతర ప్రదేశాలను గురించి తరగతి గదిలో చర్చించండి.)
उत्तर:
लकडी से बने खिलौनों के लिए प्रमुख अन्य प्रदेशों में एक है एटिकोप्पाका। आंध्रप्रदेश के एटिकोप्पाका खिलौने विख्यात हैं। लकडी के पारंपरिक एटिकोप्पाका खिलौने बनाने की कला,जो लक्कपिडतलु नाम से प्रचलित हैं | करीब 400 साल से अधिक पुरानी है। लकडी से बने खिलौनों के लिए और एक प्रसिद्ध स्थान है धर्मनगरी। वारणासी को ही धर्म नगरी कहते हैं।

मध्यप्रदेश में ग्वालियर तथा इंदौर, केरल में तैनीचेरी व कोझीकोडे, उत्तर प्रदेश में मधुरा व आग्रा राजस्थान में जयपुर, तमिलनाडु में पनरुपति, कुड्डालेरु और तन्जौर प्रांतों में भी खिलौने तैयार किये जाते हैं। उदयपुर भी एक प्रसिद्ध लकडी के खिलौनों का केंद्र है। राजस्थान में गलियाकोट लकडी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध शहर है। आंध्रप्रदेश के बोब्बिली में भी वीणा के साथ – साथ खिलौनों की तैयारी की जाती है।

पाठ का सारांश

कोंडापल्ली की यात्रा पाठ में हस्तकलाओं के बारे में वर्णन है। कोंडापल्ली आँध्रप्रदेश का प्रसिद्ध हस्तकला केंद्र है। यहाँ बने अनेक तरह के लकड़ी के खिलौनों में कारीगरों का कौशल दिखाई देता है। संक्रांति पर्व के दिन गोलू रखा जाता है। हमें हस्तकलाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए।

పాఠ్య సారాంశం

కొండపల్లి యాత్ర అను ఈ పాఠంలో హస్తకళలను గురించి వర్ణించడమైనది. కొండపల్లి, ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ప్రముఖ హస్తకళా క్షేత్ర కేంద్రము. ఇక్కడ తయారుచేసిన అనేక రకాల చెక్కబొమ్మల తయారీలో పనివారి నైపుణ్యము కన్పించును. సంక్రాంతి పండుగ రోజున “గోలూ” అనగా బొమ్మల కొలువు వుంచబడుతుంది.

Summary

The handicrafts are described in this lesson named ‘Excursion to Kondapalli’. Kondapalli is famous centre for handicrafts in Andhra Pradesh. The expertize of the craftspersons is found in making of different toys that are made here. On the occasion of Sankranthi day, Bommala Koluvu (Display of Toys) called ‘Golu’ is arranged in Andhra Pradesh. We should encourage the handicrafts.

व्याकरणांश (వ్యాకరణాంశాలు)

लिंग बदलिए (లింగములను మార్చండి)

बच्चा – बच्ची
स्त्री – पुरुष
नर – मादा
बेटा – बेटी
नर – नारी
लडका – लडकी
आदमी – औरत
बूढ़ा – बूढ़ी
स्त्री – पुरुष
माँ – बाप
माता – पिता
दादा – दादी
बाल – बाला
ग्वाला – ग्वालिन
चाचा – चाची
पडोसी – पडोसिन
बालक – बालिका
बलवान – बलवती

AP Board 7th Class Hindi Solutions 12th Lesson कोंडापल्ली की यात्रा

वचन बदलिए (వచనములను మార్చండి)

गाँव – गाँव
करघा – करघे
साडी – साडियाँ
खिलौना – खिलौने
कला – कलाएँ
लकडी – लकड़ियाँ
लोग – लोग
छात्र – छात्र
यात्रा – यात्राएँ
किला – किले
शताब्दी – शताब्दियाँ
राजा – राजा
लोग – लोग
कारीगर – कारीगर
पर्व – पर्व
बच्चा – बच्चे

विलोम शब्द (వ్యతిరేక పదములు)

प्रसिद्ध × अप्रसिद्ध
गाँव × शहर
पुराना × नया
खुश × नखुश
बनाना × बिगाडना
नरम × कडा
प्राकृतिक × कृत्रिम/अप्राकृतिक
यहाँ × वहाँ
बेचना × खरीदना

शब्दार्थ (అర్థాలు) (Meanings)

लोग = जनता, ప్రజలు, the people
नज़दीक = पास, దగ్గర, near
अध्यापक = शिक्षक, ఉపాధ్యాయుడు, a teacher
रविवार = इतवार,ఆదివారం, Sunday
बिक्री = विक्रय, అమ్మకము, sale
आजीविका = रोजगार, జీవనోపాధి, livelihood
किला = दुर्ग, కోట, fort
स्वागत = रिसेप्शन अभिनंदन, ఆహ్వానము, welcome
पर्व = त्यौहार, పండుగ, festival

AP Board 7th Class Hindi Solutions 12th Lesson कोंडापल्ली की यात्रा

श्रुत लेख : శ్రుతలేఖనము : Dictation

अध्यापक या अध्यापिका निम्न लिखित शब्दों को श्रुत लेख के रूप में लिखवायें। छात्र अपनी-अपनी नोट पुस्तकों में लिखेंगे। अध्यापक या अध्यापिका इन्हें जाँचे।
ఉపాధ్యాయుడు లేదా ఉపాధ్యాయిని క్రింద వ్రాయబడిన శబ్దములను శ్రుతలేఖనంగా డిక్లేట్ చేయును. విద్యార్థులు వారి వారి నోట్ పుస్తకాలలో వ్రాసెదరు. ఉపాధ్యాయుడు లేదా ఉపాధ్యాయిని వాటిని దిద్దెదరు.
AP Board 7th Class Hindi Solutions 12th Lesson कोंडापल्ली की यात्रा 9

AP Board 7th Class Hindi Solutions 11th Lesson सफलता का मंत्र

SCERT AP Board 7th Class Hindi Solutions 11th Lesson सफलता का मंत्र Textbook Questions and Answers.

AP State Syllabus 7th Class Hindi 11th Lesson Questions and Answers सफलता का मंत्र

7th Class Hindi 11th Lesson सफलता का मंत्र Textbook Questions and Answers

सोचिए-बोलिए
AP Board 7th Class Hindi Solutions 11th Lesson सफलता का मंत्र 1

प्रश्न 1.
चित्र में क्या – क्या दिखाई दे रहे हैं? (చిత్రములో ఏమేమి కనిపించుచున్నవి?)
उत्तर:
चित्र में एक जंगल,पेड़, पौधे, फूल, एक आदमी, फावडा (कुदाल), सब्बल, मिट्टी, टोकरियाँ, एक औरत आदि दिखाई दे रहे हैं।
(చిత్రంలో ఒక అడవి, చెట్లు, పొదలు, మొక్కలు, పూలు, ఒక మనిషి, పార, మట్టి, తట్టలు, పలుగు, మట్టి, ఒక స్త్రీ మొదలగునవి కనిపించుచున్నవి.)

AP Board 7th Class Hindi Solutions 11th Lesson सफलता का मंत्र

प्रश्न 2.
आदमी क्या कर रहा है? (మనిషి ఏమి చేయుచున్నాడు?)
उत्तर:
आदमी रास्ता बना रहा है।
(మనిషి దారిని ఏర్పాటు చేయుచున్నాడు.)

सफलता का मंत्र (విజయపు మంత్రము)

एक बार कुछ व्यापारी अपना माल बेचने रेगिस्तान से गुज़र रहे थे। उनके साथ ऊँट और बैल भी थे। गर्मी के कारण वे दिन में सफ़र नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए वे रात के समय यात्रा कर रहे थे। उनके नेता मार्गदर्शक बनकर आगे जा रहे थे। सब उनके पीछे चल रहे थे। अंधेरे के कारण वे रास्ता भटक गये। आखिर जब सबेरा हुआ तब वे वहीं पहुँचे जहाँ से शुरू हुए थे। इससे वे सब दुःखी हुए।
AP Board 7th Class Hindi Solutions 11th Lesson सफलता का मंत्र 2

उनके पास एक बूंद पानी तक नहीं था। सब अपने नेता पर चिल्लाने लगे। नेता सोच में पड़ गया। “संकट का धैर्य से सामना करना चाहिए।“ अचानक उसकी नज़र एक घास के तिनके पर पड़ी। उसे लगा कि ज़रूर यहाँ पानी होगा। इसलिए कुछ लोगों की सहायता से वहाँ खोदने लगा। बहुत देर खोदने के बाद वहाँ एक पत्थर दिखाई पड़ा। इसे देखकर सब लोग नेता की निंदा करने लगे।तब नेता ने कहा “दोस्तों, बीच में ही अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। चलो इस पत्थर को लोडेगे।” एक युवक ने उस पत्थर को हथोडे से तोड़ डाला। पत्थर टूटते ही पानी ऊपर आया। इसे देखकर सब खुश हुए सब अपनी प्यास बुझाकर यात्रा के लिए आगे बढ़ गये।

नीति : संकल्प की दृढ़ता से जरूर सफलता मिलती है।
AP Board 7th Class Hindi Solutions 11th Lesson सफलता का मंत्र 3

సారాంశము

ఒకసారి కొంతమంది వ్యాపారస్తులు తమ సరుకులను అమ్ముటకు ఎడారిలో పోవుచుండిరి. వారికి తోడు కొన్ని ఒంటెలు, ఎద్దులు కూడా కలవు. వేసవి కారణముగా వారు తమ యాత్రను పూర్తి చేయలేకపోవుచుండిరి. అందువలన వారు రాత్రి సమయంలో యాత్ర చేయుచుండిరి. వారి నాయకుడు మార్గదర్శకుడిగా ముందు నడుచుచుండెను. అందరూ అతని వెనుక నడుచుచుండిరి. చీకటి కారణముగా వారు దారి తప్పిరి. తెల్లవారగానే యాత్రను వారు ఎక్కడి నుండి ప్రారంభించారో అక్కడికే వచ్చి యుండిరి అందువలన వారందరూ చాలా దు:ఖించిరి.

వారి వద్ద ఒక్క బొట్టు మంచినీరు కూడా లేదు. అందరూ తమ నాయకుణ్ణి తిట్టసాగిరి. నాయకుడు ఆలోచనలో పడెను. ఆపదను ధైర్యముతో ఎదుర్కొనాలి. అకస్మాత్తుగా తన దృష్టి ఒక గడ్డి పరకపై పడెను. తప్పనిసరిగా ఇక్కడ నీళ్ళు ఉంటాయని అతనికి అనిపించెను. అందువలన కొంతమంది సహాయముతో అతడు అక్కడ తవ్వుచుండెను. చాలాసేపు తవ్విన తర్వాత అక్కడ ఒక రాయి కన్పించెను. దీనిని చూసి అందరూ తమ నాయకుణ్ణి నిందించసాగిరి. అప్పుడు నాయకుడు “మిత్రులారా, మధ్యలోనే మన ప్రయత్నము వదలకూడదు. పదండి ఆ రాయిని ముక్కలు చేద్దాం. అని అనెను. ఒక యువకుడు ఆ రాయిని ఒక సమ్మెటతో పగలగొట్టెను. రాయి ఇరిగి పోగానే నీరు పైకి ఉబికినది. దీనిని చూసి అందరూ సంతోషించిరి. అందరూ తమ దాహమును తీర్చుకుని యాత్ర కొరకు ముందుకు సాగిరి. నీతి : సంకల్ప దృఢత్వముతో తప్పనిసరిగా విజయం లభిస్తుంది.

Summary

Once some traders were travelling across a desert to sell their goods. Some camels and oxen were also accompanying them. They were not able to travel due to the summer. So they were travelling during night time. The leader was walking ahead of them as their guide. Others were following him. They lost their way because of the darkness. As it dawned, they arrived at the place where their journey from. So they felt very sad.

They had no water with them even a drop. All of the traders started blaming their leader. The leader was obsessed with thoughts. One should face a problem courageously. All of a sudden a blade of grass caught his attention. He thought that there would certainly be water. He started digging there with the help of some traders. After digging for a long time, a stone was found there. On seeing that stone, the traders started blaming their leader. Then the leader said to them, “Friends, we should not give up our effort in the middle. Let’s go, let’s break the stone into pieces.” A young man broke the stone with a maul. When the stone broke into pieces, water sprang up. All of them felt happy. They quenched their thirst and carried on their travel.

Moral : Success can certainly be achieved by strong willpower.

Intext guestions & Answers

प्रश्न 1.
समस्या का सामना कैसे करना चाहिए? (సమస్యను ఎలా ఎదుర్కొనాలి?)
उत्तर:
समस्या का सामना धैर्य से करना चाहिए।
(సమస్యను ధైర్యంతో ఎదుర్కొనవలెను.)

AP Board 7th Class Hindi Solutions 11th Lesson सफलता का मंत्र

प्रश्न 2.
सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? (విజయము పొందడానికి ఏమి చేయాలి?)
उत्तर:
सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए।
(విజయము పొందడానికి దృఢ సంకల్పము కావాలి.)

Improve Your Learning

सुनिए-बोलिए

प्रश्न 1.
व्यापारी कहाँ से गुज़र रहे थे? (వ్యాపారస్తులు ఎక్కడి నుండి వెళ్లుచున్నారు?)
उत्तर:
व्यापारी रेगिस्तान से गुज़र रहे थे।
(వ్యాపారస్తులు ఎడారి నుండి వెళ్లుచున్నారు.)

प्रश्न 2.
व्यापारी रास्ता क्यों भटक गये? (వ్యాపారస్తులు ఎందుకు దారి తప్పిరి?)
उत्तर:
व्यापारी अंधेरे के कारण रास्ता भटक गये।
(చీకటి కారణముగా వ్యాపారస్తులు దారి తప్పిరి.)

प्रश्न 3.
सफलता कैसे मिलती है? (విజయము ఎలా లభించును?)
उत्तर:
संकल्प की दृढ़ता से सफलता मिलती है।
(సంకల్ప దృఢత్వముతో విజయము లభించును.)

पढ़िए

अ) जोड़ी बनाइए।

1. कुछ प्यापारी। ई) रेगिस्तान से गुज़र रहे थे।
2. संकट की स्थिति में उ) धैर्य से काम लेना चाहिए।
3. नेता की नज़र। आ) तिनके पर पड़ी।
4. संकल्प की दृढ़ता से इ) जरूर सफलता मिलती है।
5. रात के समय अ) यात्रा कर रहे थे।

AP Board 7th Class Hindi Solutions 11th Lesson सफलता का मंत्र 4

आ) पाठ में वाक्यों के सही क्रम को पहचानकर क्रम संख्या कोष्ठक में लिखिए।

1. अचानक उसकी नज़र एक तिनके पर पड़ी। [ 3 ]
2. बहुत देर खोदने के बाद वहाँ एक पत्थर दिखाई पड़ा। [ 4 ]
3. कुछ व्यापारी रेगिस्तान से गुज़र रहे थे। [ 1 ]
4. सब अपनी प्यास बुझाकर यात्रा के लिए आगे बढ़े। [ 5 ]
5. इससे वे सब दुःखी हुए। [ 2 ]

AP Board 7th Class Hindi Solutions 11th Lesson सफलता का मंत्र

इ) सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला “O” बनाइए।
AP Board 7th Class Hindi Solutions 11th Lesson सफलता का मंत्र 5

ई) नीचे दिए गए वाक्यों में चित्रों से संबंधित शब्दों पर गोला “O” बनाइए।
AP Board 7th Class Hindi Solutions 11th Lesson सफलता का मंत्र 6
उत्तर:
AP Board 7th Class Hindi Solutions 11th Lesson सफलता का मंत्र 7

लिखिए

अ) नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर छोटे – छोटे वाक्यों में लिखिए।
క్రింది ఇవ్వబడిన ప్రశ్నలకు సమాధానములు చిన్న – చిన్న వాక్యములలో ఇవ్వండి.

1. रेगिस्तान से कौन गुजर रहे थे? उनके साथ क्या – क्या थे? (ఎడారి గుండా ఎవరెవరు ప్రయాణం చేయుచున్నారు? వారితో ఏమేమి ఉన్నవి?)
उत्तर:
रेगिस्तान से कुछ व्यापारी गुज़र रहे थे। उनके साथ ऊँट और बैल भी थे।
(ఎడారి గుండా కొంతమంది వ్యాపారస్తులు ప్రయాణం చేయుచుండిరి. వారితో ఒంటెలు, ఎద్దులు కూడా ఉన్నవి.)

2. व्यापारी किस समय यात्रा कर रहे थे? (వ్యాపారస్తులు ఏ సమయంలో యాత్ర చేయుచుండిరి?)
उत्तर:
व्यापारी रात के समय यात्रा कर रहे थे।
(వ్యాపారస్తులు రాత్రి సమయంలో యాత్ర చేయుచుండిరి.)

3. नेता की नज़र किस पर पड़ी थी? उसने क्या किया? (నాయకుని దృష్టి దేనిపై పడినది? అతడు ఏమి చేసెను?)
उत्तर:
नेता की नजर एक घास के तिनके पर पडी। उसने कुछ लोगों की सहायता से वहाँ खोदने लगा।
(నాయకుని దృష్టి ఒక గడ్డిపూచపై పడినది. అతడు కొంతమంది సహాయంతో అక్కడ త్రవ్వసాగాడు.)

AP Board 7th Class Hindi Solutions 11th Lesson सफलता का मंत्र

आ) नीचे दिये गये प्रश्न का उत्तर पाँच – छह वाक्यों में लिखिए।
క్రింది ఇవ్వబడిన ప్రశ్నకు సమాధానము 5 -6 వాక్యములలో వ్రాయండి.)

1. “सफलता का मंत्र पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। (‘విజయానికి మంత్రం’ అను పాఠం సారాంశం మీ మాటల్లో వ్రాయండి.)
उत्तर:
कुछ व्यापारी माल लेकर रेगिस्तान से जा रहे थे। अंधेरे के कारण रास्ता भटक गये। इससे वे दुःखी हुए। उनके पास पीने का पानी भी नहीं था। नेता सोच में पड़ गया। संकट का धैर्य से सामना करने का निश्चय किया। अचानक उसकी नज़र एक तिनके पर पड़ी । खोदने पर वहाँ एक पत्थर दिखाई पड़ा। पत्थर को हथौड़े से तोड़ा। पत्थर के टूटते ही पानी ऊपर आया। संकल्प की दृढता से सफलता मिलती है।
(కొంతమంది వ్యాపారస్తులు సరకు తీసుకొని ఎడారి గుండా వెళ్ళుచుండెను. చీకటి కారణంగా వారు దారి తప్పిరి. దీని కారణంగా వారు బాధపడిరి. వారి వద్ద త్రాగుటకు నీరు కూడా లేదు. వారి నాయకుడు ఆలోచనలో పడెను. ఆపదను ధైర్యముతో ఎదుర్కొనుటకు నిశ్చయించుకొనెను. అకస్మాత్తుగా తన దృష్టి ఒక గడ్డిపూచపై పడెను. త్రవ్వగా అక్కడ ఒక రాయి కనబడినది. రాతిని సమ్మెటతో పగలకొట్టిరి. రాయి పగిలిపోగానే నీరు పైకి ఉబికి వచ్చినది. సంకల్ప దృఢత్వంతో ‘విజయం లభించును.)

इ) उचित शब्दों से खाली जगह भरिए।

1. गर्मी के कारण व्यापारी दिन में सफ़र नहीं कर पा रहे थे। (सर्दी/ गर्मी)
उत्तर:
गर्मी

2. अंधेरे के कारण वे ……… भटक गये। (रास्ता/ सड़क)
उत्तर:
रास्ता

3. व्यापारियों के पास ………. नहीं था। (गाडी/ पानी)
उत्तर:
पानी

4. संकट का सामना ……… से करना चाहिए। (धैर्य/ अधैर्य)
उत्तर:
धैर्य

5. बीच में कभी भी ………. नहीं छोड़ना चाहिए। (काम/ प्रयास)
उत्तर:
प्रयास

ई) पाठ में आये शब्दों के आधार पर वाक्य लिखिए।
AP Board 7th Class Hindi Solutions 11th Lesson सफलता का मंत्र 8
उत्तर:
2. मछली पानी में तैरती है।
3. रास्ते में मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ।
4. संकट की स्थिति में धैर्य से रहना चाहिए।
5. वह एक व्यापारी है।
6. हम गर्मी में सफर नहीं कर सकते।
7. उसकी नजर एक तिनके पर पड़ी।

AP Board 7th Class Hindi Solutions 11th Lesson सफलता का मंत्र

उ) वर्ण विच्छेद कीजिए।

1. चिल्लाना : च + इ + ल् + ल् + आ + न् + आ

2. रेगिस्तान : ………………….
उत्तर:
र + ए + ग् + इ + स् + त् + आ + न् + अ

3. धैर्य : ……………………….
उत्तर:
ध् + ऐ + र् + य् + अ

4. संकल्प : ………………………
उत्तर:
स् + अं + क् + अ + ल् + प् + अ

5. पत्थर : ………………………
उत्तर:
प् + अ + त् + थ् + अ + र् + अ

भाषांश

अ) अंत्याक्षरी विधि के अनुसार नीचे दिये गये शब्दों के आधार पर चार शब्द बनाइए।

1. पानी – नीरज – जलज – जमाना – नाम – मगर

2. तिनका – ………………………….
उत्तर:
कायर – रत्न – नाराज़ – जहाज

3. सहायता – ………………………….
उत्तर:
ताल – लडना – नारा – राहत

4. अचानक – ………………………….
उत्तर:
काक – कविता – तैयार – रामायण

5. सफ़र – ………………………….
उत्तर:
रक्षक – कैलास – सवारी – रौनक

आ) पर्यायवाची शब्द लिखिए।

1. माल = कीमती वस्तु, रुपया

2. सबेरा = ……………………………..
उत्तर:
सुबह, प्रातःकाल

3. शुरु = ……………………………..
उत्तर:
प्रारंभ, आरंभ

4. नज़र = ……………………………..
उत्तर:
दृष्टि, निगाह

5. पानी = ……………………………..
उत्तर:
जल, नीर

इ) विलोम शब्द लिखिए।

1. दिन × रात
2. आगे × पीछे
3. अंधेरा × उजाला
4. सबेरा × शाम
5. बेचना × खरीदना

सृजनात्मकता

अ) चित्र देखकर वाक्य लिखिए।
AP Board 7th Class Hindi Solutions 11th Lesson सफलता का मंत्र 9
AP Board 7th Class Hindi Solutions 11th Lesson सफलता का मंत्र 10
उत्तर:
AP Board 7th Class Hindi Solutions 11th Lesson सफलता का मंत्र 11

आ) परियोजना कार्य :

सफ़लता से संबंधित एक छोटी सी कहानी लिखिए। (సఫలతకు సంబంధించిన ఒక చిన్న కథను వ్రాయండి.)
उत्तर:
कनौज शहर में एक बहुत ही साधारण बच्चा रहता था। जिसका नाम था भोलू। वह नाम से भी भोला था। जिस स्कूल में वह पढ़ता था, वहाँ के सभी बच्चे उसे मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन वह कुएँ के पास बैठा था। तभी उसकी नज़र पत्थर पर पडे निशान की ओर गई।

उसने सोचा जब कठोर पत्थर पर निशान बन सकते हैं तो मुझे भी विद्या आ सकती है। विद्यालय में वह मंदबुद्धि कहलाता था। उसके अध्यापक उससे नाराज़ रहते थे। उसके बुद्धि का स्तर औसत से भी
कम था। कक्षा में उसका प्रदर्शन सदैव निराशाजनक ही होता था।

अपने सहपाठियों के मध्य वह उपहास का विषय था। विद्यालय में वह जैसे ही प्रवेश करता चारों ओर बाणों की बौछार सी होने लगती। इन सब बातों से परेशान होकर उसने पाठशाला आना ही छोड़ दिया।

एक दिन वह मार्ग में भ्रमण कर रहा था। घूमते हुए उसे जोरों की प्यास लगी। वह इधर – उधर पानी खोजने लगा। अंत में उसे एक कुआँ दिखाई दिया। वह वहाँ गया और पानी पिया। वह पानी पीने के बाद थोडी देर वहीं बैठ गया।

उसकी दृष्टि पत्थर पर पडे उस निशान पर पड़ी जिस पर बार – बार पानी खींचने से इतने कठोर पत्थर पर रस्सी के निशान पड़ सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मुझे भी विद्या आ सकती है। उसने यह विचार गांठ में बाँध लिया और पाठशाला जाना आरंभ कर दिया। उसकी लगन देखकर अध्यापकों ने भी उसे सहयोग दिया।

उसने मन लगाकर अधिक परिश्रम किया। कुछ सालों के बाद यहीं विद्यार्थी संस्कृत का एक महान लेखक साबित हुआ।

AP Board 7th Class Hindi Solutions 11th Lesson सफलता का मंत्र

इ) अनुवाद कीजिए।

1. सफ़र करने से मज़ा आता है।
उत्तर:
सफ़र करने से मज़ा आता है। యాత్ర చేయుట వలన ఆనందంగా ఉంటుంది.

2. संकट स्थिति में सोचना चाहिए।
उत्तर:
संकट स्थिति में सोचना चाहिए। కష్టస్థితిలో ఆలోచించవలెను.

3. आँखों में तिनका आ गिरा।
उत्तर:
आँखों में तिनका आ गिरा। కండ్లలో నలక వచ్చి పడినది.

4. नेता सबका आदर्श होता है।
उत्तर:
नेता सबका आदर्श होता है। నాయకుడు అందరికీ ఆదర్శంగా ఉంటాడు.

5. प्रयास के कारण सफलता मिलती है।
उत्तर:
प्रयास के कारण सफलता मिलती है। ప్రయత్నము (కృషి) కారణముగా విజయం లభించును.

व्याकरणांश

1. नेता आगे जा रहे थे।
2. अंधेरे के कारण वे रास्ता भटक गए
3. वे सब अपने नेता पर चिल्लाने लगे
4. पत्थर टूटते ही पानी ऊपर आया
5. सभी लोगों ने अपनी प्यास बुझाई

उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी के द्वारा किए जानेवाले काम को सूचित करते हैं।
परिभाषा : जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं।
उदा : पढ़ना, चलना, दौड़ना, बैठना, खाना, लिखना आदि।

अ) निम्न लिखित वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए।

1. सरिता कविता लिखती है।

2. लड़के मैदान में खेल रहे हैं।
उत्तर:
लड़के मैदान में खेल रहे हैं।

3. वासू घर में खाना खाता है।
उत्तर:
वासू घर में खाना खाता है।

4. मोर नाचता है।
उत्तर:
मोर नाचता है।

AP Board 7th Class Hindi Solutions 11th Lesson सफलता का मंत्र

आ) वाक्यों में क्रिया शब्दों को पहचान कर लिखिए।

1. सरला गाड़ी चलाती थी।
उत्तर:
चलाती

2. रवि घर में खाना खाता था।
उत्तर:
खाता

3. पिताजी आज बाज़ार जाते हैं।
उत्तर:
जाते

4. वह टी.वी. में सिनेमा देखती है।
उत्तर:
देखती

इ) नीचे दिये गये क्रिया शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए।

1. चढ़ना : लडका पेड़ पर चढ़ता है।

2. तैरना : ……………………….
उत्तर:
तैरना : मछली पानी में तैरती है।

3. बोलना : ………………………..
उत्तर:
बोलना : हम मात्रुभाषा में बोलते हैं।

4. हँसना : ………………………..
उत्तर:
हँसना : बच्चे बात – बात में हँसते हैं।

5. सुनना : ………………………
उत्तर:
सुनना : हमें पहले सुनना चाहिए।

अध्यापकों के लिए सूचना : ఉపాధ్యాయులకు సూచన :

बच्चों को कुछ अन्य जातक कथाएँ सुनाइए। (పిల్లలకు కొన్ని అన్య జాతక కథలను వినిపించండి.)
उत्तर:
जातक कथा :
काल बाहु : एक बार किसी ने दो तोते – भाइयों को पकडकर एक राजा को भेंट में दिया। तोतों के गुण और वर्ण से प्रसन्न हो राजा ने उन्हें सोने के पिंजरे में रखा। उनका यथोचित सत्कार करवाया और प्रतिदिन शहद और भुने मक्के का भोजन करवाता रहा। उन तोतों में बडे का नाम राधा और छोटे का नाम पोट्टापाद था।

एक दिन एक वनवासी राजा को एक काले, भयानक बडे – बडे हाथोंवाला एक लंगूर भेंट में दिया गया। वह लंगूर सामान्यतः एक दुर्लभ प्राणी था। इसलिए लोग उस विभन्न प्राणी को देखने को टूट पडते। लंगूर के आसमान से तोतों के प्रति लोगों का आकर्षण कम होता गया और उनके सरकार का भी।

लोगों के बदलते रुक से खिन्न हो पोट्टपाद खुद को अपमानित महसूस करने लगा और रात में उसने अपने मन की पीडा राधा को सुनाई। राधा ने अपने छोटे भाई को ढाढस बंधाते हुए समझाया, “भाई चिंतित न हो, गुणों की सर्वत्र पूजा होती है। शीघ्र ही इस लंगूर के गुण दुनियावालों के सामने, प्रकट होंगे और तब लोग उससे विमुख हो जाएँगे।”

कुछ दिनों के बाद ऐसा ही हुआ जब नन्हें राजकुमार उस लंगूर से खेलना चाहते थे। तो लंगूर अपना भयानक मुख फाड, दाँते किटकिटा कर इतनी जोर से डराया कि वे चीख – चीख कर रोने लगे। बच्चों के भय और रूदन की सूचना जब राजा के कानों पर पड़ी तो उसने तत्काल ही लंगूर को जंगल में छुडवा दिया।

उस दिन के बाद से राधा और पोट्टपाद की आवभगत फिर से पूर्ववत होती रही।

पाठ का सारांश

कुछ व्यापारी माल लेकर रेगिस्तान से जा रहे थे। अंधेरे के कारण रास्ता भटक गये। इससे वे दुःखी हुए। इनके पास पीने का पानी भी नहीं था। नेता सोच में पड़ गया। संकट का धैर्य से सामना करने का निश्चय किया। अचानक उसकी नज़र एक तिनके पर पड़ी खोदने पर वहाँ एक पत्थर दिखाई पड़ा। पत्थर को हथौड़े से तोड़ा| पत्थर के टूटते ही पानी ऊपर आया। संकल्प की दृढता से सफलता मिलती है।

పాఠ్య సారాంశం

కొంతమంది వ్యాపారస్తులు సరుకు తీసుకుని ఎడారి గుండా వెళ్ళుచున్నారు. చీకటి కారణంగా వారు దారి తప్పిరి. దీని కారణంగా వారు బాధపడిరి. వారి వద్ద త్రాగుటకు నీరు కూడా లేదు. వారి నాయకుడు ఆలోచనలో పడెను. ఆపదను ధైర్యముతో ఎదుర్కొనుటకు నిశ్చయించుకొనెను. అకస్మాత్తుగా తన దృష్టి ఒక గడ్డిపూచపై పడెను. త్రవ్వగా అక్కడ ఒక రాయి కనబడినది. రాతిని సమ్మెటతో పగలకొట్టిరి. రాయి పగిలిపోగానే నీరు పైకి ఉబికి వచ్చినది. సంకల్ప దృఢత్వంతో విజయం లభించును.

Summary

Some traders were travelling across a desert. They lost their way due to the darkness. They felt sad for this. They had no water either with them. Their leader was obsessed with thoughts. He resolved to face the problem with courage. All of a sudden a blade of grass caught his attention. On digging, a stone was found there. It was broken with a maul. When the stone broke into pieces, water sprang up. Success can be achieved by strong will power.

व्याकरणांश (వ్యాకరణాంశాలు)

लिंग बदलिए (లింగములను మార్చండి)

आदमी – औरत
ऊँट – ऊँटनी
युवक – युवती
गाय – बैल
लोमडी – लोमडा
गधा – गधी
बंदर – बंदरिया
सुत – सुता
सदस्या – सदस्य
हाथी – हथिनी
वर – वधु
साध्वी – साधु

AP Board 7th Class Hindi Solutions 11th Lesson सफलता का मंत्र

वचन बदलिए (వచనములను మార్చండి)

चित्र – चित्र
आदमी – आदमी
रास्ता – रास्ते
निर्णय – निर्णय
संकल्प – संकल्प
कहानी – कहानियाँ
दिन – दिन
संकट – संकट
तिनका – तिनके
पत्थर – पत्थर
खुश – खुश
खुशी – खुशियाँ

विलोम शब्द (వ్యతిరేక పదములు)

दृढ़ × अदृढ़
कठिन × कोमल
पूरा × अधूरा
गर्मी × सर्दी
दिन × रात
आगे × पीछे
अंधेरा × उजाला
सबेरा × शाम
शुरु × अंत
दुखी × सुखी
निंदा × प्रशंसा/स्तुति
सहायता × निस्सहायता
युवक × बूढ़ा
खुश × दुःख
सफलता × असफलता

शब्दार्थ (అర్థాలు) (Meanings)

संकल्प = दृढ़ निश्चय, దృఢ నిశ్చయము, strong
सफर = यात्रा, యాత్ర, travel
आखिर = अंत में, చివరికి, at last
सबेरा = सुबह, ఉదయం, morning
भटकना = रास्ता भूल जाना, దారి మరిచిపోవుట, forget the way
गुज़रना = जाना, వెళ్ళుట, to go
माल = चीजें, वस्तु, సరకులు, goods
रात = निशि, రాత్రి, night
नेता = नायक, నాయకుడు, leader decision
शुरु = आरंभ, ప్రారంభము, beginning
संकट = विपत्ति, ఆపద, problem
अचानक = अकस्मात, అకాస్మాత్తుగా, suddenly
नज़र = दृष्टि, దృష్టి, sight
जरूर = अवश्य, తప్పనిసరిగా, compulsory
सहायता = मदद, సహాయము, help
दोस्त = मित्र, స్నేహితుడు, friend
प्रयास = प्रयत्न, ప్రయత్నం, effort
खुश = संतोष, సంతోషం, happiness

AP Board 7th Class Hindi Solutions 11th Lesson सफलता का मंत्र

श्रुत लेख : శ్రుతలేఖనము : Dictation

अध्यापक या अध्यापिका निम्न लिखित शब्दों को श्रुत लेख के रूप में लिखवायें। छात्र अपनी-अपनी नोट पुस्तकों में लिखेंगे। अध्यापक या अध्यापिका इन्हें जाँचे।
ఉపాధ్యాయుడు లేదా ఉపాధ్యాయిని క్రింద వ్రాయబడిన శబ్దములను శ్రుతలేఖనంగా డిక్టేట్ చేయును. విద్యార్థులు వారి వారి నోట్ పుస్తకాలలో వ్రాసెదరు. ఉపాధ్యాయుడు లేదా ఉపాధ్యాయిని వాటిని దిద్దెదరు.
AP Board 7th Class Hindi Solutions 11th Lesson सफलता का मंत्र 12

AP Board 7th Class Hindi Solutions 10th Lesson कबीर की वाणी

SCERT AP Board 7th Class Hindi Study Material 10th Lesson कबीर की वाणी Textbook Questions and Answers.

AP State Syllabus 7th Class Hindi 10th Lesson Questions and Answers कबीर की वाणी

7th Class Hindi 10th Lesson कबीर की वाणी Textbook Questions and Answers

सोचिए-बोलिए
AP Board 7th Class Hindi Solutions 10th Lesson कबीर की वाणी 1

प्रश्न 1.
चित्र में क्या – क्या दिखाई दे रहे हैं? (చిత్రంలో ఏమేమి కన్పించుచున్నవి ?)
उत्तर:
पेड़, मंडप, फूल, घास, दूर पर पर्वत, गुरु और दो शिष्य, पुस्तक और प्रकृति आदि दिखाई दे रहे हैं।
(చెట్లు, మండపము, పూలు, గడ్డి, దూరంగా కొండలు, గురువుగారు మరియు ఇద్దరు శిష్యులు, పుస్తకము మరియు ప్రకృతి మొ||నవి కన్పించుచున్నవి.)

AP Board 7th Class Hindi Solutions 10th Lesson कबीर की वाणी

प्रश्न 2.
वे क्या कर रहे हैं? (వారు ఏమి చేయుచున్నారు ?)
उत्तर:
शिष्य प्रणाम कर रहे हैं। और गुरूजी आशीर्वाद दे रहे हैं।
(శిష్యులు నమస్కరించుచుండిరి. గురువుగారు వారిని ఆశీర్వదించుచుండిరి.)

प्रश्न 3.
उपर्युक्त चित्र किससे संबंधित हैं? (పై చిత్రము దేనికి సంబంధించినది?)
उत्तर:
उपर्युक्त चित्र गुरु – शिष्य से संबंधित है। शायद यह गुरु का आश्रम है।
(పైనున్న చిత్రము గురుశిష్యులకు సంబంధించినది. బహుశా అది గురువు గారి ఆశ్రమము అయి ఉంటుంది.)

कबीर की वाणी (కబీర్ వాణి)

AP Board 7th Class Hindi Solutions 10th Lesson कबीर की वाणी 2
1. तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार।
सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार ॥
AP Board 7th Class Hindi Solutions 10th Lesson कबीर की वाणी 3

भावार्थ :
कबीर कहते हैं कि – “तीर्थ जाने से एक फल मिलता है। संतों की संगति से चार फल मिलते हैं। लेकिन सच्चे गुरु को पा लेने से जीवन में अनेक फल मिलते हैं।

భావార్థం :
తీర్థయాత్ర చేసినట్లయితే ఒక్కటే ఫలితం లభిస్తుంది. మంచివాళ్ళ (సాధువుల) తో స్నేహం చేసినట్లయితే నాలుగు ఫలితములు లభించును. కానీ నిజమైన మంచి గురువు లభించినట్లయితే జీవితంలో మనకు అనేక ఫలితములు లభించును అని కబీర్ దాస్ గారు చెబుతున్నారు.

Meaning :
Kabir says, “ If we go on pilgrimage, we will get sole result. By making friends with virtuous people, four outcomes will be gained. But, we can acquire many fruits by a true and good perceptor.“

2. जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप।
जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप॥
AP Board 7th Class Hindi Solutions 10th Lesson कबीर की वाणी 4

भावार्थः
कबीर कहते हैं कि – “जहाँ दया होती है वहाँ धर्म होता है। जहाँ लोभ होता है वहाँ पाप होता है। जहाँ क्रोध होता है वहाँ । नाश होता है। जहाँ क्षमा होती है वहाँ भगवान का वास होता है।”

భావార్ధం :
కవి కబీర్ దాస్ గారు ఎక్కడైతే దయ ఉంటుందో అక్కడ ధర్మం ఉంటుందని, ఎక్కడైతే లోభం ఉంటుందో అక్కడ పాపం ఉంటుందని, ఎక్కడైతే కోపం ఉంటుందో అక్కడ నాశనం ఉంటుందని, ఎక్కడైతే క్షమాగుణం ఉంటుందో అక్కడ భగవంతుడు ఉంటాడని తెలియజేస్తున్నాడు.

Meaning :
Kabir says, “Where there is mercy, there will be virtue; where there is miserliness, there will be sin; where there is anger, there will be destruction; where there is forgiveness there resides God.

3. नहाये धोये क्या हुआ, जो मन मैल न जाए।
मीन सदा जल में रहे, धोये बास न जाए॥
AP Board 7th Class Hindi Solutions 10th Lesson कबीर की वाणी 5

भावार्थ :
कबीर कहते हैं कि – ” केवल नहाने, धोने से मन का मैल नहीं जाता। मछली हमेशा जल में रहती है। फिर भी उसकी बदबू नहीं जाती है। हमें तन के बजाय मन का मैल दूर करना चाहिए ।”

భావార్ధం :
కేవలం స్నానము చేసినంత మాత్రాన సబ్బుతో రుద్దుకున్నంత మాత్రాన మనస్సు యొక్క మురికి పోదు. చేప ఎల్లవేళలా నీటిలో ఉంటుంది. కానీ దాని దుర్వాసన పోదు. మనము శరీర మురికి బదులు మనస్సుకు పట్టిన మురికిని పోగొట్టుకొనవలెనని కబీర్ దాస్ గారు చెబుతున్నారు.

Meaning :
Kabir says, “The mind’s filth can’t be removed by mere bathing and washing. The fish always lives in water. But its bad odour never leaves. We should wash off the dirt glued to the mind instead of the dirt of the body.

4. कबीर लहरि समंदत की, मोती बिखरे आई।
बगुला भेद न जानई, हँसा चुनी – चुनी खाई॥
AP Board 7th Class Hindi Solutions 10th Lesson कबीर की वाणी 6

भावार्थ :
कबीर कहते हैं कि – “समुद्र की लहरों के साथ मोती आकर तट पर बिखर जाते हैं। बगुला उनका महत्व नहीं जानता। मगर हंस उनका महत्व जानता है। इसीलिए हंस मोतियों को चुन-चुनकर खाता है। अर्थात् असली वस्तु का महत्व सिर्फ ज्ञानी ही जानता है।”

భావార్థం :
సముద్రపు అలల వలన ముత్యములు ఒడ్డుకు వచ్చి పేరుకుపోవును. కొంగకు వాటి విలువ తెలియదు. కానీ హంసకు వాటి మహత్యం తెలుసు. అందువలన హంస ముత్యాలను ఏరి – ఏరి తింటుంది. అనగా నిజమైన వస్తువు యొక్క మహత్యాన్ని కేవలం జ్ఞానులు మాత్రమే తెలుసుకుంటారు అని కబీర్ దాస్ గారు చెబుతున్నారు.

Meaning :
Kabir says, “By the waves of the sea, pearls accumulate on the shore. A crane doesn’t know their value. But a swan knows their significance. So, the swan picks and eats the pearls. That means only the wise persons know the worth of a real thing.

Intext Questions & Answers

प्रश्न 1.
कवि विमना के बारे में आप क्या जानते हैं? (కవి వేమన గురించి మీకు ఏమి తెలియును?)
उत्तर:
वेमना का असली नाम गोना वेमा बुद्धा रेड्डी था। आप योगी वेमना के नाम से पुकारे जाते हैं। आप तेलुगु के कवि थे। तेलुगु साहिती इतिहास में आपकी पद्य रचनाएँ वेमना शतकम के नाम से प्रसिद्ध है। आपका जन्म आन्ध्रप्रदेश के नेल्लूर में हुआ था।
(వేమన అసలు పేరు గోన వేమ బుద్ధారెడ్డి. ఆయన యోగి వేమనగా పిలువబడెను. ఆయన తెలుగు కవి. తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలో ఆయన రచనలు వేమన శతకాలుగా ప్రసిద్ధి చెందినవి.)

AP Board 7th Class Hindi Solutions 10th Lesson कबीर की वाणी

प्रश्न 2.
जीवन में परोपकार का महत्व क्या है? (జీవితంలో పరోపకారం యొక్క మహత్యమేమిటి?
उत्तर:
परोपकार शब्द ‘पर’ और ‘उपकार’ नामक दो शब्दों से बना है। परोपकार शब्द का अर्थ है कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना परोपकार का सब से बडा लाभ है आत्म संतुष्टि।
(పరోపకారము అను శబ్దము “పర” ‘ఉపకారము’ అను రెండు పదముల నుండి ఏర్పడినది. పరోపకారము అనగా నిస్వార్థభావంతో ఇతరులకు సహాయం చేయుట అని అర్థము. పరోపకారం వలన కలిగే ఒకే ఒక లాభం ఆత్మ సంతృప్తి. )

Improve Your Learning

सुनिए-बोलिए

प्रश्न 1.
गुरु के महत्व के बारे में बताइए। (గురువు గారి మహత్యము (గొప్పదనము) గురించి చెప్పండి.)
उत्तर:
गुरु का महत्व यह है कि “गुरु को पा लेने से हमें जीवन में अनेक फल मिलते हैं।”
(గురువు గారి మహత్యము (గొప్పదనము) ఏమనగా మనము గురువు గారిని పొందినట్లయితే మనకు జీవితంలో అనేక ఫలితములు కలుగును.)

प्रश्न 2.
हंस की तुलना किससे की गयी? (హంస దేనితో పోల్చబడినది?)
उत्तर:
हंस की तुलना ज्ञानी से की गयी। (హంసను జ్ఞానితో పోల్చడమైనది.)

AP Board 7th Class Hindi Solutions 10th Lesson कबीर की वाणी

प्रश्न 3.
समुंदर में क्या – क्या मिलते हैं? (సముద్రంలో ఏమేమి లభించును?)
उत्तर:
समुंदर में मोती मिलते हैं। समुंदर में मछलियाँ मिलती हैं। समुंदर के पानी से नमक तैयार किया जाता है।
(సముద్రంలో ముత్యములు లభించును. సముద్రంలో చేపలు లభించును. సముద్రపు నీటి నుండి ఉప్పు తయారు చేయుదురు.)

पढिए

अ) जोड़ी बनाइए।

1. सच्चे गुरु को पाने से ई) जीवन में अनेक फल प्राप्त होते हैं।
2. जहाँ दया है अ) वहाँ धर्म है।
3. जहाँ क्षमा है आ) वहाँ भगवान का वास होता है।
4. नहाने धोने से उ) मन का मैल नहीं जाता।
5. असली वस्तु का महत्व इ) ज्ञानी ही जानता है।

AP Board 7th Class Hindi Solutions 10th Lesson कबीर की वाणी 7

आ) दोहे के क्रम को पहचानकर उसकी क्रम संख्या कोष्ठक में लिखिए।

1. जहाँ लोभ वहाँ पाप। [ 2 ]
2. जहाँ क्रोध तहाँ काल है। [ 3 ]
3. जहाँ क्षमा वहाँ आप [ 4 ]
4. जहाँ दया वहाँ धर्म है। [ 1 ]

इ) सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला “O” बनाइए।
AP Board 7th Class Hindi Solutions 10th Lesson कबीर की वाणी 8

ई) नीचे दिए गए वाक्यों में चित्रों से संबंधित शब्दों पर गोला “O” बनाइए।
AP Board 7th Class Hindi Solutions 10th Lesson कबीर की वाणी 9
उत्तर:
AP Board 7th Class Hindi Solutions 10th Lesson कबीर की वाणी 10

लिखिए

अ) नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर छोटे – छोटे वाक्यों में लिखिए।
క్రింది ఇవ్వబడిన ప్రశ్నలకు సమాధానములు చిన్న – చిన్న వాక్యములలో ఇవ్వండి.

1. सतगुरु को पा लेने से क्या होता है? (సద్గురువుని పొందినట్లయితే ఏమి జరుగుతుంది?)
उत्तर:
सतगुरु को पा लेने से जीवन में अनेक फल मिलते हैं।
(సద్గురువుని పొందినట్లయితే జీవితంలో అనేక మంచి ఫలితములు లభించును.)

2. क्रोध का परिणाम क्या होता है?(కోపము యొక్క పరిణామం ఎలా ఉంటుంది?)
उत्तर:
क्रोध का परिणाम नाश होता है।
(కోపము యొక్క పరిణామము నాశనము.)

3. हंस की विशेषता क्या है? (హంస యొక్క విశేష్యత ఏమిటి?)
उत्तर:
हंस की विशेषता यह है कि हंस मोतियों का महत्व जानता है। इसीलिए हंस मोतियों को चुन – चुनकर खाता है।
(హంస యొక్క విశేష్యత ఏమనగా దానికి ముత్యముల విలువ తెలుసు. అందువలన అది వాటిని ఏరి-ఏరి తింటుంది.)

AP Board 7th Class Hindi Solutions 10th Lesson कबीर की वाणी

आ) नीचे दिये गये प्रश्न का उत्तर पाँच – छह वाक्यों में लिखिए।

* “कबीर की वाणी’ से अपने मन पसंद किन्हीं दो दोहों का भाव अपने शब्दों में लिखिए।
(“కబీర్ వాణి” నుండి మీకు ఇష్టమైన ఏవేని రెండు దోహాల భావము మీ మాటల్లో వ్రాయండి.)
उत्तर:
कबीर कहते हैं कि – “तीर्थ जाने से एक फल मिलता है। संतों की संगति से चार फल मिलते हैं। लेकिन सच्चे गुरु को पा लेने से जीवन में अनेक फल मिलते हैं।”

कबीर कहते हैं कि – “जहाँ दया होती है वहाँ धर्म होता है। जहाँ लोभ होता है वहाँ पाप होता है। जहाँ क्रोध होता है वहाँ नाश होता है। जहाँ क्षमा होती है वहाँ भगवान का वास होता है।”
(తీర్థయాత్ర చేసినట్లయితే ఒక్కటే ఫలితం లభిస్తుంది. మంచివాళ్ళ (సాధువుల)తో స్నేహం చేసినట్లయితే నాలుగు ఫలితములు లభించును. కానీ నిజమైన మంచి గురువు లభించినట్లయితే జీవితంలో మనకు అనేక ఫలితములు లభించును అని కబీర్ దాస్ గారు చెబుతున్నారు.

కవి కబీర్ దాస్ గారు ఎక్కడైతే దయ ఉంటుందో అక్కడ ధర్మం ఉంటుందని, ఎక్కడైతే లోభం ఉంటుందో అక్కడ పాపం ఉంటుందని, ఎక్కడైతే కోపం ఉంటుందో అక్కడ నాశనం ఉంటుందని, ఎక్కడైతే క్షమా గుణం ఉంటుందో అక్కడ భగవంతుడు ఉంటాడు అని తెలియజేస్తున్నాడు.)

इ) उचित शब्दों से खाली जगह भरिए।

1. सतगुरु को पा लेने से ……… लाभ होते हैं। (अनेक/ चार)
उत्तर:
अनेक

2. जहाँ दया होती है वहाँ …… होता है। (क्षमा/ धर्म).
उत्तर:
धर्म

3. मीन सदा ……… में रहती है। (जल/ बादल)
उत्तर:
जल

4. ………. भेद नहीं जानता है। (बगुला/ हंस)
उत्तर:
बगुला

5. हंस …………… चुन – चुन कर खाता है। (मोती/ कंकड)
उत्तर:
मोती

AP Board 7th Class Hindi Solutions 10th Lesson कबीर की वाणी

ई) संकेतों के आधार पर वाक्य लिखिए।
AP Board 7th Class Hindi Solutions 10th Lesson कबीर की वाणी 11
उत्तर:
1. मनुष्य में दया होनी चाहिए।
2. मनुष्य में क्षमा गुण भी होना चाहिए।
3. मनुष्य सदा पाप से दूर रहना चाहिए।
4. मनुष्य को सदा पुण्य कार्य करना चाहिए।
5. मनुष्य को लोभ में फसना नहीं चाहिए।

उ) वर्ण विच्छेद कीजिए।

1. तीर्थ : त + ई + र् + थ् + अ

2. क्रोध : …………………….
उत्तर:
क् + र् + ओ + ध् + अ

3. संगति : …………………………..
उत्तर:
स् + अ + ग् + अ + त् + इ

4. सतगुरु : …………………………
उत्तर:
स् + अ + त् + ग् + उ + र् + उ

5. बिखरना : …………………………..
उत्तर:
ब् + इ + ख् + अ + र् + अ + न् + ग + आ

भाषांश

अ) अंत्याक्षरी विधि के अनुसार नीचे दिये गये शब्दों के आधार पर चार शब्द बनाइए।

1. अनेक – कबीर – रबड़ – डमरू – रूखा

2. काल – …………………………..
उत्तर:
लकीर – रकम – मरमर – लगभग

3. सदा – ……………………………..
उत्तर:
दान – नर्तकी – कीडा – डाली

4. पाप – ………………………………..
उत्तर:
पर्वत – तलाश – शरबत – तस्वीर

5. फल – ………………………..
उत्तर:
लालच – चना – नहाना – नया

AP Board 7th Class Hindi Solutions 10th Lesson कबीर की वाणी

आ) पर्यायवाची शब्द लिखिए।

1. पाप गुनाह, अपराध

2. क्रोध – ………………
उत्तर:
नारज़, गुस्सा

3. मीन – ………………………
उत्तर:
मछली, मत्स्य

4. जल – …………………..
उत्तर:
पानी, नीर

5. भेद – …………………..
उत्तर:
गुनाह, फर्क

इ) विलोम शब्द लिखिए।

1. ज्ञानी × अज्ञानी
2. धर्म × अधर्म
3. पाप × पुण्य
4. क्रोध × शांत
5. मिलना × बिछडना

सृजनात्मकता

अ) चित्र देखकर वाक्य लिखिए।
AP Board 7th Class Hindi Solutions 10th Lesson कबीर की वाणी 12
AP Board 7th Class Hindi Solutions 10th Lesson कबीर की वाणी 13
उत्तर:
AP Board 7th Class Hindi Solutions 10th Lesson कबीर की वाणी 14

आ) परियोजना कार्य

कुछ दोहों का संकलन करके कक्षा में दिखाइए।
उत्तर:
1. तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक।
साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भोरसे एक ||

2. कहि रहीम संपति सगे, बनत बहुत बहु रीत।
विपति कसौटी जे कसे, तेई साँचे मीत||

3. कनक – कनक तैं सौ गुनी, मादकता अधिकाइ।
उहि खाए बौराइ जग, इहिं पाए बौराइ।

4. नर की अरु नल नीर की, गति एकै कर जोइ।
जेतौ नीचौ ह्वै चले, तेतौ ऊँचौ होइ।।

5. रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून
पानी गये न ऊबरे मोती मानुष चून ||

AP Board 7th Class Hindi Solutions 10th Lesson कबीर की वाणी

इ) अनुवाद कीजिए।

1. बालक नहाता है।
उत्तर:
बालक नहाता है। బాలుడు స్నానము చేయును.

2. गुरु पाठ पढ़ाते हैं।
उत्तर:
गुरु पाठ पढ़ाते हैं। గురువుగారు పాఠం చదివించెదరు.

3. हंस मोती खाता है।
उत्तर:
हंस मोती खाता है। హంస ముత్యములు తినును.

4. देवी बाज़ार जाती है।
उत्तर:
देवी बाज़ार जाती है। దేవి బజారు వెళ్ళును.

5. राजा गाना गाता है। ज.
उत्तर:
राजा गाना गाता है। రాజా పాట పాడును.

व्याकरणांश

AP Board 7th Class Hindi Solutions 10th Lesson कबीर की वाणी 15

क्रिया : “किसी काम के होने या करने का बोध करानेवाले शब्दों को “क्रिया” कहते हैं।”
उदाहरण : खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना
(ఏదైనా ఒక పని జరుగుట లేదా చేయుట గురించి తెలియజేయు శబ్దాలను క్రియ అని అందురు.)

→ निम्न लिखित वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए।

1. मोहन बाज़ार जाता है।
उत्तर:
मोहन बाज़ार जाता है।

2. उमा खाना खाती है।
उत्तर:
उमा खाना खाती है।

3. लड़का आम खाता है।
उत्तर:
लड़का आम खाता है।

4. राजा विजयवाड़ा से आता है।
उत्तर:
राजा विजयवाड़ा से आता है।

5. लड़कियाँ पौधे लगाती हैं।
उत्तर:
लड़कियाँ पौधे लगाती हैं।

अध्यापकों के लिए सूचना : ఉపాధ్యాయులకు సూచన :

→ कबीर के कुछ अन्य नीति दोहे बच्चों को सिखाइए। (కబీర్ యొక్క కొన్ని ఇతర నీతి దోహాలను పిల్లలకు నేర్పించండి.)
उत्तर:
कबीर के दोहे :
1. ऐसी वाणी बोलिये मन का आपा खोया।
औरन को शीतल करै, आपहु शीतल होय ||

2. बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिलिया कोय।
जो दिल खोजा आपना, मुझ सा बुरा न कोय ||

3. काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
पल में परलय होएगी, बहुरि करेगा कब ||

4. जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान |
मोल करो तलवारी का पडा रहन दो म्यान ||

5. पोथी पढ़ पढ़ जग बुआ, पंडित भया न कोय।
ढ़ाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय ||

व्याकरणांश (వ్యాకరణాంశాలు)

लिंग बदलिए (లింగములను మార్చండి)

कवि – कवयित्री
गुरु – गुरुआनी
शिष्य – शिष्या
धोबी – धोबिन
मालिक – मालिकिन
सेठ – सेठनी
ठाकुर – ठकुराइन
प्रिय – प्रिया
सखा – सखी
औरत- आदमी
नर – मादा/नारी

AP Board 7th Class Hindi Solutions 10th Lesson कबीर की वाणी

वचन बदलिए (వచనములను మార్చండి)

कवि – कवि
गुरु – गुरुजन
दोहा – दोहे
फल – फल
संस्कृति – संस्कृतियाँ
आदर – आदर
धर्म – धर्म
विचार – विचार
एक – अनेक
तीर्थ – तीर्थ
मीन – मीन
जल – जल
मछली – मछलियाँ
लहर – लहरें
मोती – मोती

विलोम शब्द (వ్యతిరేక పదములు)

नीति × अवनति
आदर × अनादर
आंतरिक × बाह्य
ज्ञान × अज्ञान
फल × निष्फल
सच्चा × झूठा
पाप × पुण्य
बदबू × खुशबू
धर्म × अधर्म
जीवन × मरण
दया × निर्दया
मैल × सफाई
असली × नकली
संस्कार × कुसंस्कार
महत्व × महत्वहीन

शब्दार्थ (అర్థాలు) (Meanings)

संत = महात्मा, మహాత్మ, saint
विचार = सोच, ఆలోచన, thought
लोभ = लालच, దురాశ, greedy
मीन = मछली, చేప, fish
सदा = हमेशा, ఎలప్పుడు, always
समंदर = सागर, సముద్రం, ocean
क्रोध = गुस्सा, కోపం, anger
फल = परिणाम, పరిణామం, result
क्षमा = माफ़, క్షమించు, forgiveness
हंसा = हंस, హంస, Hamsa, Swan
अनेक = बहुत, అనేక, so many
नहाना = स्नान करना, స్నానం చేయుట, bathing

AP Board 7th Class Hindi Solutions 10th Lesson कबीर की वाणी

श्रुत लेख : శ్రుతలేఖనము : Dictation

अध्यापक या अध्यापिका निम्न लिखित शब्दों को श्रुत लेख के रूप में लिखवायें। छात्र अपनी -अपनी नोट पुस्तकों में लिखेंगे। अध्यापक या अध्यापिका इन्हें जाँचे।
ఉపాధ్యాయుడు లేదా ఉపాధ్యాయిని క్రింద వ్రాయబడిన శబ్దములను శ్రుతలేఖనంగా డిక్టేట్ చేయును. విద్యార్థులు వారి వారి నోట్ పుస్తకాలలో వ్రాసెదరు. ఉపాధ్యాయుడు లేదా ఉపాధ్యాయిని వాటిని దిద్దెదరు.
AP Board 7th Class Hindi Solutions 10th Lesson कबीर की वाणी 16

AP Board 7th Class Hindi Solutions 9th Lesson साहसी बालक

SCERT AP Board 7th Class Hindi Solutions 9th Lesson साहसी बालक Textbook Questions and Answers.

AP State Syllabus 7th Class Hindi 9th Lesson Questions and Answers साहसी बालक

7th Class Hindi 9th Lesson साहसी बालक Textbook Questions and Answers

सोचिए-बोलिए
AP Board 7th Class Hindi Solutions 9th Lesson साहसी बालक 1

प्रश्न 1.
चित्र में क्या – क्या दिखाई दे रहे हैं? (చిత్రములో ఏమేమి కన్పించుచున్నవి?)
उत्तर:
चित्र में एक सिनेमा थियेटर (हाल) दिखाई दे रहा है। चाँदी का पर्दा दिखायी दे रहा है। दर्शक सिनेमा देखने कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। अचानक चाँदी का पर्दा आग लगकर जल रहा है। कुछ लड़के दौडकर भाग रहे हैं। एक ओर से एक औरत और एक बच्ची भाग रही हैं। दो लडके और एक स्त्री पर्दे के सामने भाग रहे हैं। एक लडका तो अग्निशामक यंत्र पकडकर आग को बुझा रहा है।
(చిత్రంలో ఒక సినిమా హాలు (థియేటర్) కన్పించుచున్నది. వెండి తెర కన్పించుచున్నది. దర్శకులు (ప్రేక్షకులు) సినిమా చూచుట కొరకు కుర్చీలలో కూర్చుని ఉన్నారు. అకస్మాత్తుగా వెండితెర నిప్పు అంటుకుని తగలబడుచున్నది. కొంతమంది బాలురు పరుగెత్తి పారిపోవుచున్నారు. ఒకవైపున ఒక స్త్రీ మరియు ఒక బాలిక పరిగెత్తుచున్నారు. ఇద్దరు బాలురు మరియు ఒక స్త్రీ వెండితెర ముందు పరిగెత్తుచున్నారు. ఒక బాలుడు అగ్నిమాపక యంత్రమును పట్టుకుని మంటను ఆర్పుచున్నాడు.)

प्रश्न 2.
आग लगने पर लड़के ने क्या किया? (నిప్పు అంటుకున్నప్పుడు బాలుడు ఏమి చేసెను?)
उत्तर:
आग लगने पर लडके ने अग्निशामक यंत्र पकडकर आग को बुझाने का प्रयास किया।
(గుంట (నిప్పు) అంటుకున్నప్పుడు బాలుడు అగ్నిమాపక యంత్రమును పట్టుకుని మంటను ఆర్పుటుకు ప్రయత్నము చేసెను.)

AP Board 7th Class Hindi Solutions 9th Lesson साहसी बालक

साहसी बालक (సహస బాలుడు)

AP Board 7th Class Hindi Solutions 9th Lesson साहसी बालक 2
एक बालक था। वह चौथी कक्षा में पढ़ता था। उसका स्कूल गाँव से दूर था। वह प्रतिदिन पैदल चलकर स्कूल जाता था। रास्ते में नदी बहती थी। नाव से जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे। वह रोज़ तैरकर ही स्कूल जाता था।

सर्दी के दिन थे। बालक स्कूल जाने के लिए नदी में कूद पडा। तैरते – तैरते नदी के बीच जा पहुँचा। उसी समय कुछ यात्री नाव पर सवार कर नदी पार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि बालक नदी में डूब जाएगा। वे अपनी नाव बालक के पास ले गए। उसे खींच कर नाव में बिठा लिया।

बालक के चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी। सभी लोग चकित रह गए। इतना छोटा, इतना साहसी! वे बोले तू ! डूब मरोगे क्या ? कभी भी ऐसा साहस नहीं करना चाहिए।”

तब बालक बोला – “साहस करना ही पड़ता है जी, अब साहस नहीं करूँगा तो आगे चलकर मैं बड़े – बड़े काम कैसे कर सकूँगा? मैं रोज़ स्कूल नदी में तैरकर ही जाता हूँ।” लोग उसकी बात सुनकर दंग रह गये। यही साहसी बालक आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बना। इन्हें सारा संसार लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जानता है। इन्होंने ही देश को जय – जवान जय-किसान का नारा दिया।

పాఠ్య సారాంతం

ఒక బాలుడు ఉండెను. అతడు నాల్గవ తరగతి చదువుచుండెను. అతని పాఠశాల గ్రామమునకు చాలా దూరములో ఉండెను. అతడు ప్రతిరోజు నడిచే బడికి వెళ్ళేవాడు. దారిలో ఒక నది ప్రవహించేది. పడవలో వెళ్ళడానికి అతని వద్ద డబ్బులు ఉండేవి కావు. అతడు రోజూ నదిని ఈది బడికి వెళ్ళేవాడు.

చలికాలపు రోజులు. బాలుడు బడికి వెళ్ళుటకు నదిలో దూకెను. ఈదుతూ – ఈదుతూ నది మధ్యకు చేరెను. అదే సమయంలో కొంత మంది యాత్రికులు పడవలో నదిని దాటుచుండిరి. వారు ఈ పిల్లవాడు నదిలో మునిగిపోవునని భావించిరి. వారు తమ పడవను బాలుని వద్దకు తీసుకు వెళ్ళిరి. ఆ బాలుడిని లాగి నావలో కూర్చుండబెట్టిరి.

బాలుని ముఖంపై ఎటువంటి భయము కాని ఆందోళన కానీ కన్పించలేదు. ఇంత చిన్న పిల్లవాడు ఎంత సాహసికుడు అని. వారు ఆ బాలుడితో ఎప్పుడూ ఇలాంటి సాహసం చేయకు, మునిగి చనిపోతావా, ఏమిటీ ? అని అడిగిరి.

అప్పుడు బాలుడు ఈ విధంగా చెప్పెను – “సాహసం చేయవలసినదేనండి, ఇప్పుడు సాహసం చేయకపోతే ముందు – ముందు నేను పెద్ద పెద్ద పనులు ఎలా చేస్తాను? నేను రోజూ బడికి నది ఈదే వెళతాను”. వారందరూ ఆ మాట విని ఆశ్చర్యపోయిరి. ఈ సాహస బాలుడే ముందు ముందు భారత ప్రధానమంత్రి అయ్యెను. ఇతనిని ప్రపంచమంతా లాల్ బహాదుర్ అనే పేరుతో పిలుస్తోంది. ఈయనే జై జవాన్ – జై కిసాన్ అను నినాదం ఇచ్చేను.

Summary

Once there lived a boy. He was studying in 4th class. His school was very distant from his village. He used to go to school on foot every day. A river was flowing on the way. He had no money to go by a boat. Daily he used to go to school swimming across the river.

Those were winter days. The boy jumped into the river to go to school. He reached the middle of the river while swimming. At that very time some travellers were crossing the river by a boat. They thought that the bcy would drown in the river. They took their boat to the boy. They snatched him and seated him in the boat.

There was neither fear nor worry in the boy’s face. They were surprised. They exclaimed, “How brave this little kid is!”. They said to the boy, “Don’t ever do this kind of brave act. Would you like to die drowning in the river?”

Then the boy said to them, “I should certainly dare. If I don’t dare now, how can I manage big tasks in future ? I go to school every day crossing the river.” They were amazed to listen to his words. This is the very boy later became the Prime Minister of India. The whole world fondly calls him “Lal Bahadur”. This very person gave the slogan “Jai Javan – Jai Kisan”.

Intext Questions & Answers

प्रश्न 1.
शास्त्रीजी में साहस के अलावा और कौन कौन – से अच्छे गुण हैं? बताइए। (శాస్త్రిగారిలో సాహసమే కాక ఇంకా ఏమేమి మంచి గుణములు కలవు? తెలపండి.)
उत्तर:
लालबहादुर शास्त्री जी में साहस के अलावा निम्न लिखित अच्छे गुण हैं – आप स्वभाव से सादगी थे। आप उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। आप शिष्टाचार के व्यक्ति थे| आप सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे।
(శాస్త్రిగారిలో సాహసమే కాక క్రింది పేర్కొనిన మంచి గుణములు కూడా కలవు. అవి – స్వభావత: వారు నిరాడంబర జీవితమును గడిపెను. ఉన్నత ఆలోచనలు కల్గిన వ్యక్తి. వారు మంచి సభ్యత, శిష్టాచారము కల్గిన వ్యక్తి. ఆయన నీతి, నిజాయితీ కల్గిన వ్యక్తి.)

AP Board 7th Class Hindi Solutions 9th Lesson साहसी बालक

प्रश्न 2.
अगर तुम बालक की जगह पर होते तो क्या करते? (ఒకవేళ నీవు బాలుని స్థానంలో ఉంటే ఏమి చేస్తావు?)
उत्तर:
अगर मैं बालक की जगह पर होता तो मैं भी स्कूल हर दिन पैदल जाता/जाती। मैं भी स्कूल नदी में तैरकर जाता / जाती मैं साहस एवं धैर्य के साथ रहता / रहती।
(ఒకవేళ నేను బాలుడి స్థానములో ఉన్నట్లయితే నేను కూడా బడికి కాలి నడకనే వెళతాను. నేను కూడా బడికి నదిలో ఈది వెళతాను. నేను సాహసంతో, ధైర్యంతో ఉంటాను.)

Improve Your Learning

सुनिए-बोलिए

प्रश्न 1.
कुछ साहसी बालकों या बालिकाओं के नाम बताइए। (కొంతమంది సాహస బాలురు లేదా బాలికల పేర్లు తెల్పండి.)
उत्तर:
पूर्णचंद्र, गोविंदन, रितिक साहु, कुंवर दिव्यांश सिंह,लमगांव सिंह, मंदीप कुमार पाठक आदि कुछ साहसी बालक थे।
(పూర్ణ్ చంద్, గోవిందన్, రితిక్ సాహు, కుంవర్ దివ్యాంశ్ సింహ్, లంగావ్ సింహ్, మందీప్ కుమార్ పాఠక్ మొదలగువారు సాహస బాలుడు.)

प्रश्न 2.
आप स्कूल कैसे आते हैं? (మీరు బడికి ఎలా వస్తారు?)
उत्तर:
मैं स्कूल पिताजी के स्कूटर पर आता/आती हूँ।
(నేను బడికి నాన్నగారి స్కూటర్ పై వస్తాను.)

AP Board 7th Class Hindi Solutions 9th Lesson साहसी बालक

प्रश्न 3.
आँध्रप्रदेश की प्रमुख नदियों के नाम बताइए। (ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ప్రముఖ నదుల పేర్లు తెలపండి.)
उत्तर:
आंध्रप्रदेश की प्रमुख नदियाँ कृष्णा नदी और गोदावरी नदी हैं। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। इनके अलावा पेन्ना, स्वर्णमुखी, मुन्नेरु और चित्रावती आदि नदियाँ भी हैं।
(ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ప్రముఖ నదులు కృష్ణానది మరియు గోదావరి నది. గోదావరి నదిని దక్షిణీ గంగా అని కూడా పిలిచెదరు. ఇవేకాకుండా పెన్నా, స్వర్ణముఖి, మున్నేరు మరియు చిత్రావతి మొదలగు నదులు కూడా కలవు.

पढ़िए

अ) जोड़ी बनाइए।

1. नदी बहती थी।
2. बालक चौथी कक्षा में पढ़ता था।
3. स्कूल गाँव से दूर था।
4. लोग उसकी बातों से दंग रह गये।
5. लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान – जय किसान का नारा दिया।

AP Board 7th Class Hindi Solutions 9th Lesson साहसी बालक 3

आ) पाठ में वाक्यों के सही क्रम को पहचानकर क्रम संख्या कोष्ठक में लिखिए।

1. तैरते – तैरते नदी के बीच आ पहुंचा। [ 2 ]
2. एक बालक चौथी कक्षा में पढ़ता था। [ 1 ]
3. ऐसा साहस नहीं करना चाहिए। [ 5 ]
4. इतना छोटा इतना साहसी। [ 3 ]
5. लोग उसकी बातों से दंग रह गए। [ 4 ]

इ) सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला “O” बनाइए।
AP Board 7th Class Hindi Solutions 9th Lesson साहसी बालक 4

ई) चित्रों से संबंधित शब्दों पर गोला “O” बनाइए।
AP Board 7th Class Hindi Solutions 9th Lesson साहसी बालक 5
उत्तर:
AP Board 7th Class Hindi Solutions 9th Lesson साहसी बालक 6

लिखिए

अ) नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर छोटे – छोटे वाक्यों में लिखिए।
క్రింది ఇవ్వబడిన ప్రశ్నలకు సమాధానములు చిన్న – చిన్న వాక్యములలో ఇవ్వండి.

1. शास्त्री जी स्कूल कैसे जाते थे? (శాస్రిగారు పాఠశాలకు ఎలా వెళ్ళేవారు?)
उत्तर:
शास्त्री जी प्रतिदिन पैदल चलकर स्कूल जाते थे। वे रोज नदी तैरकर स्कूल जाते थे।
(శాస్రిగారు ప్రతిరోజు కాలి నడకన పాఠశాలకు వెళ్ళేవారు. ఆయన ప్రతిరోజూ నదిని ఈదుకుని బడికి వెళ్ళేవారు.)

2. लालबहादुर शास्त्री जी ने देश को कौन – सा नारा दिया? (లాల్ బహాదుర్ శాస్త్రిగారు దేశానికి ఏమి నినాదము ఇచ్చిరి?)
उत्तर:
लालबहादुर शास्त्री जी ने देश को ‘जय – जवान जय – किसान का नारा दिया।
(లాల్ బహాదుర్ శాస్త్రిగారు దేశానికి “జై – జవాన్ జై – కిసాన్” అను నినాదమును ఇచ్చిరి.)

AP Board 7th Class Hindi Solutions 9th Lesson साहसी बालक

आ) नीचे दिये गये प्रश्न का उत्तर पाँच – छह वाक्यों में लिखिए।
క్రింది ఇవ్వబడిన ప్రశ్నకు సమాధానము 5 -6 వాక్యములలో వ్రాయండి.

“साहसी बालक” पाट का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। (‘సాహసీ బాలక్’ పాఠము సారాంశమును మీ మాటల్లో వ్రాయండి.)
उत्तर:
एक बालक चौथी कक्षा में पढ़ता था। उसके पास पैसे नहीं थे। इस कारण वह नदी में तैरकर स्कूल जाता था। एक बार कुछ यात्री नाव में नदी पार कर रहे थे। उनको लगा कि बालक नदी में डूब जायेगा। उन्होंने उसे खींचकर नाव में बिठा लिया। वह साहसी बालक था। वह बोला कि “मैं रोज़ तैरकर ही स्कूल जाता हूँ। सब लोग आश्चर्यचकित रह गये। यही साहसी बालक लालबहादुर शास्त्री था। आगे चलकर वे भारत के प्रधानमंत्री बने।
(ఒక బాలుడు 4వ తరగతి చదువుచుండెను. అతని వద్ద డబ్బులు లేవు. ఈ కారణముగా అతడు నది ఈది బడికి వెళ్ళుచుండెను. ఒకసారి కొందరు యాత్రికులు నావలో నది దాటుచుండిరి. వారికి ఆ బాలుడు నదిలో మునిగి పోతున్నాడు అని అనిపించెను. వారు అతడిని లాగి పడవలో కూర్చుండబెట్టిరి. అతడు సాహస బాలుడు. ఆ బాలుడు నేను రోజూ నది ఈది బడికి వెళ్ళుచున్నానని చెప్పెను. అందరూ ఆశ్చర్యపోయిరి. ఈ సాహస బాలుడే లాల్ బహాదుర్ శాస్త్రి. ముందు ముందు ఆయన భారతదేశ ప్రధానమంత్రి అయ్యెను.)

इ) उचित शब्दों से खाली जगह भरिए।

1. शास्त्री जी ………… कक्षा में पढ़ते थे। (चौथी | सातवीं)
उत्तर:
चौथी

2. बालक तैरते – तैरते ………. के बीच आ पहुँचा। (नदी / समुद्र)
उत्तर:
नदी

3. यात्री ………. को बालक के पास ले गए। (नाव | कार)
उत्तर:
नाव

4. उन्होंने जय – जवान जय – ………. का नारा दिया। (किसान / विज्ञान)
उत्तर:
किसान

5. लोग उसकी बातों से ……… रह गए। (दंग / रंग)
उत्तर:
दंग

AP Board 7th Class Hindi Solutions 9th Lesson साहसी बालक

ई) संकेतों के आधार पर वाक्य लिखिए।
AP Board 7th Class Hindi Solutions 9th Lesson साहसी बालक 7

1. शास्त्री जी साहसी बालक थे।
उत्तर:
1. शास्त्री जी साहसी बालक थे।
2. शास्त्री जी हर दिन स्कूल नदी में तैरकर जाते थे।
3. शास्त्री जी हर दिन स्कूल पैदल जाते थे।
4. शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे।
5. जय – जवान जय – किसान शास्त्रीजी का नारा है।

उ) वर्ण विच्छेद कीजिए।

1. पैदल : प + ऐ + द् + अ + ल् + अ
2. खींचना : ……………………………
3. रास्ता : ……………………………..
4. शास्त्री : ……………………….
5. प्रधानमंत्री : …………………..
उत्तर:
1. पैदल : प + ऐ + द् + अ + ल् + अ
2. खींचना : ख् + ई + च् + अ + न् + आ
3. रास्ता : र + आ + स् + त् + आ
4. शास्त्री : श् + आ + स् + त् + र् + ई
5. प्रधानमंत्री प् + र् + अ + ध् + आ + न् + अ + म् + अं + त् + र् + ई

भाषांश

अ) अंत्याक्षरी विधि के अनुसार नीचे दिये गये शब्दों के चार शब्द लिखिए।

1. स्कूल – लड़का – काम – मन – नल

2. बालक – ……………………….
उत्तर:
कोयल, लगन, नारा, रामायण

3. नाव – …………………………….
उत्तर:
वज़न, नानी, नीला, लपक

4. भारत – ………………………..
उत्तर:
तरल, लता, ताल, लाज

5. किसान – ……………………
उत्तर:
नायक, किसान, नाटक, कप

AP Board 7th Class Hindi Solutions 9th Lesson साहसी बालक

आ) पर्यायवाची शब्द लिखिए।

1. गाँव – ग्राम, देहात

2. स्कूल – ……………….
उत्तर:
विद्यालय, पाठशाला

3. नदी – …………………….
उत्तर:
नद, सरिता

4. डर – …………………………..
उत्तर:
भय, त्रास

5. साहसी – ………………….
उत्तर:
हिम्मती, दिलेर

इ) विलोम शब्द लिखिए।

1. एक × अनेक
2. गॉव शहर
3. देश × विदेश
4. दूर × पास
5. छोटा × बड़ा

सृजनात्मकता

अ) चित्र देखकर दो वाक्य लिखिए।
AP Board 7th Class Hindi Solutions 9th Lesson साहसी बालक 8
उत्तर:
1. इस चित्र में अल्लूरि सीताराम राजू है।
2. अल्लूरि सीताराम राजू का जन्म विशाखपट्टणम जिले में हुआ।
3. वह एक वीर योद्धा थे।
4. अल्लूरि सीताराम राजू ने अंग्रेजों के विरुद्ध लडाई की थी।
5. अल्लूरि सीताराम राजू पुलीस थाने पर आक्रमण करते थे।

आ) परियोजना कार्य :
महान् व्यक्तियों के नारों को संग्रहित करके चार्ट पर लिखिए।
(గొప్ప వ్యక్తుల నినాదములను సంగ్రహించి చార్టుపై వ్రాయండి.)
उत्तर:
1. “स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।” – बालगंगाधर तिलक
2. तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। – सुभाष चंद्रबोस
3. सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ताँ हमारा – अल्लामा इकबाल
4. इन्कलाब जिंदाबाद – भगत सिंह
5. करो या मरो – महात्मा गाँधी
6. जय हिंद – सुभाष चंद्रबोस
7. पूर्ण स्वराज्य – जवाहर लाल नेहरू
8. जय – जवान जय – किसान – लालबहादुर शास्त्री
9. वंदेमातरम – बकिंगचंद्र चटर्जी
10. कर मत दो – वल्लभाई पटेल
11. आत्म निर्भर भारत – नरेंद्र मोदी

AP Board 7th Class Hindi Solutions 9th Lesson साहसी बालक

इ) अनुवाद कीजिए।

1. मैं सातवीं कक्षा में पढ़ता हूँ।
उत्तर:
मैं सातवीं कक्षा में पढ़ता हूँ। నేను ఏడవ తరగతిలో చదువుతాను.

2. भारत बहु भाषी देश है।
उत्तर:
भारत बहु भाषी देश है। భారతదేశము బహుభాషలు మాట్లాడు దేశము.

3. गंगा नदी बहती है।
उत्तर:
गंगा नदी बहती है। గంగానది ప్రవహించును.

4. वह होशियार बालक है।
उत्तर:
वह होशियार बालक है। అతడు తెలివి గల బాలుడు.

5. तैराक ने सभी लोगों को बचाया।
उत्तर:
तैराक ने सभी लोगों को बचाया। ఈతగాడు ప్రజలందరినీ రక్షించెను.

व्याकरणांश

उदा : 1. मैं साहसी हूँ। 2. गाँव में छोटी सी दूकान है। 3. यह लाल सेब है।

परिभाषा : संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतानेवाले शब्दों को ‘विशेषण’ कहते हैं।
जैसे छोटा, बड़ा, सुंदर, साहसी, बुद्धिमान, मीठा, कम आदि।
(నామవాచకము (సంజ్ఞ) లేక సర్వనామము యొక్క విశేషతలను తెలియజేయు శబ్దాలను విశేషణం అని అంటారు.)

अ) निम्न लिखित वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए।

1. गुलाब सुंदर होता है।

2. आम मीठा होता है।
उत्तर:
आम मीठा होता है।

3. वह अच्छा लड़का है।
उत्तर:
वह अच्छा लड़का है।

4. गंगा पवित्र नदी है।
उत्तर:
गंगा पवित्र नदी है।

5. मुझे गरम पानी दीजिए।
उत्तर:
मुझे गरम पानी दीजिए।

AP Board 7th Class Hindi Solutions 9th Lesson साहसी बालक

आ) निम्र विशेषण शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए।

1. नीला – आसमान नीला है।

2. मोटा – ……………….
उत्तर:
गोपाल मोटा आदमी है।

3. लाल – ……………
उत्तर:
लाल किला दिल्ली में है।

4. ऊँचा – ………………
उत्तर:
ऊँट ऊँचा जानवर है।

5. मीठा – ……………….
उत्तर:
मिठाई बहुत मीठी है।

अध्यापकों के लिए सूचना : ఉపాధ్యాయులకు సూచన :

→ साहसी बालकों के साहस कार्यों के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए।
(సాహస బాలుర సాహస కార్యాలను గురించి తరగతి గదిలో చర్చించండి.)
उत्तर:
साहस कार्य : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मज़दूरी कर अपने परिवार का लालन – पालन करनेवाले 17 वर्षीय मुकेश निषाद ने अनाज घर में छः बच्चों की जान बचाई। भटगाँव नामक ग्राम में एक अनाज घर में आग लग गयी। जिसमें विभिन्न परिवार के छः बच्चे गिर गये। भीषण आग से धुंआ भर गया। सभी बच्चे घुटन महसूस करने लगे। सभी बच्चे रोने चिल्लाने लगे। उनकी हालत देख मुकेश अपनी जान जोखिम में डालते हुए आग लगे घर में घुसा और एक – एक कर सभी बच्चों को बाहर निकाल दिया। उसके परिवार में दो भाई और माँ है। सात साल पहले उसके पिता का निधन हो गया। पिछले दस साल से वह चावल मिल में काम कर रहा था। माँ स्कूल में चपरासी है। मुकेश सत्रह साल का लड़का है। उसे गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त हुआ।

पाठ का सारांश

एक बालक चौथी कक्षा में पढ़ता था। उसके पास पैसे नहीं थे। इस कारण वह नदी में तैरकर स्कूल जाता था। एक बार कुछ यात्री नाव में नदी पार कर रहे थे। उनको लगा कि बालक नदी में डूब जायेगा। उन्होंने उसे खींचकर नाव में बिठा लिया। वह साहसी बालक था। वह बोला कि “मैं रोज तैर कर ही स्कूल जाता हूँ। सब लोग आश्चर्यचकित रह गये। यही साहसी बालक लालबहादुर शास्त्री था। आगे चलकर वे भारत के प्रधानमंत्री बने।

పాఠ్య సారాంశం

ఒక బాలుడు 4వ తరగతి చదువుచున్నాడు. అతని వద్ద డబ్బులు లేవు. ఈ కారణముగా అతడు నది ఈది బడికి వెళ్ళుచుండెను. ఒకసారి కొందరు యాత్రికులు నావలో నది దాటుచుండిరి. వారికి ఆ బాలుడు నదిలో మునిగిపోతున్నాడు అని అనిపించెను. వారు అతడిని లాగి పడవలో కూర్చుండబెట్టిరి. అతడు సాహస బాలుడు. ఆ బాలుడు నేను రోజూ నది ఈది బడికి వెళ్ళుచున్నానని చెప్పెను. అందరూ ఆశ్చర్యపోయిరి. ఈ సాహస బాలుడే లాల్ బహాదుర్ శాస్త్రి ముందు ముందు ఆయన భారతదేశ ప్రధానమంత్రి అయ్యెను.

Summary

A boy was studying in 4th class. He had no money. So, he used to go to school swimming across the river. Once some travellers were crossing the river by a boat. They thought that the boy was drowning in the river. They snatched him and seated him in the boat. He was a brave boy. He said that he goes to school every day swimming across the river. They were amazed. This brave boy was none other than Lal Bahadur Sastri who later became the Prime Minister of India.

व्याकरणांश (వ్యాకరణాంశాలు)

लिंग बदलिए (లింగములను మార్చండి)

बालक – बालिका
देवर – देवरानी
सदस्य – सदस्या
सेवक – सेविका
भिखारी – भिखारिन
भक्त – भक्तिन
मालिक – मालिकिन
माली – मालिन
महोदय – महोदया
अध्यक्ष – अध्यक्षा
नायक – नायिका
नेता – नेत्री

वचन बदलिए (వచనములను మార్చండి)

बच्चा – बच्चे
लडका – लडके
रास्ता – रास्ते
पैसा – पैसे
स्कूल – स्कूल
नदी – नदियाँ
यात्री – यात्रियाँ
नाव – नाव
काम – काम
संसार – संसार
नाम – नाम
देश – देश

विलोम शब्द (వ్యతిరేక పదములు)

डर × निड़र
साहसी × डरपोक
विजय × अपजय
धैर्य × अधैर्य
बचपन × बुढ़ापा
आगे × पीछे
प्रसिद्ध × अप्रसिद्ध
दूर × पास
गाँव × शहर
प्रतिदिन × कभी – कभी
सर्दी × गर्मी
छोटा × बड़ा

AP Board 7th Class Hindi Solutions 9th Lesson साहसी बालक

शब्दार्थ (అర్థాలు) (Meanings)

स्कूल = पाठशाला, పాఠశాల, school
साहस = हिम्मत, ధైర్యము, dare
दंग रह जाना = आश्चर्यचकित होना, ఆశ్చర్యపోవుట, stunned
गाँव = ग्राम, గ్రామము, village
संसार = दुनिया, ప్రపంచము, the world
प्रतिदिन = हर रोज, ప్రతిరోజూ, everyday
बालक = लडका, బాలుడు, a boy
कक्षा = वर्ग, తరగతి, class
नाव = नौका, నావ, పడవ, boat
सर्दी = शीतलता, చలి, cold
लोग = जनता, ప్రజలు, people
बहादुर = वीर, వీరుడు, brave
किसान = कृषक, రైతు, farmer
जवान = सिपाही, సిపాయి, soldier
देश = राष्ट्र, దేశము, country
नारा = आवाज़, నినాదము, slogan

श्रुत लेख : శ్రుతలేఖనము : Dictation

अध्यापक या अध्यापिका निम्न लिखित शब्दों को श्रुत लेख के रूप में लिखवायें। छात्र अपनी – अपनी नोट पुस्तकों में लिखेंगे। अध्यापक या अध्यापिका इन्हें जाँचे।
ఉపాధ్యాయుడు లేదా ఉపాధ్యాయిని క్రింద వ్రాయబడిన శబ్దములను శ్రుతలేఖనంగా డిక్టేట్ చేయును. విద్యార్థులు వారి వారి నోట్ పుస్తకాలలో వ్రాసెదరు. ఉపాధ్యాయుడు లేదా ఉపాధ్యాయిని వాటిని దిద్దెదరు.
AP Board 7th Class Hindi Solutions 9th Lesson साहसी बालक 9

AP Board 7th Class Hindi Solutions 8th Lesson आओ हिन्दी सीखें

SCERT AP Board 7th Class Hindi Study Material 8th Lesson आओ हिन्दी सीखें Textbook Questions and Answers.

AP State Syllabus 7th Class Hindi 8th Lesson Questions and Answers आओ हिन्दी सीखें

7th Class Hindi 8th Lesson आओ हिन्दी सीखें Textbook Questions and Answers

सोचिए-बोलिए
AP Board 7th Class Hindi Solutions 8th Lesson आओ हिन्दी सीखें 1

प्रश्न 1.
चित्र में क्या – क्या दिखाई दे रहे हैं ?(చిత్రంలో ఏమేమి కన్పించుచున్నవి?)
उत्तर:
चित्र में तीन लडकियाँ और तीन लड़के बैठे हुए है। उनके पास कुछ पुस्तक भी हैं। सामने एक दूरदर्शन (टी.वी) है। चार गमले हैं। दो गमलों में फूल खिले हुए हैं। एक दीवार को प्राकृतिक दृश्य चित्र पट लटक रहा है। खिडकी और दरवाज़े के पर्दे भी लटक रहे है।
(చిత్రములో ముగ్గురు బాలికలు, ముగ్గురు బాలురు కూర్చుని ఉన్నారు. వారి వద్ద కొన్ని పుస్తకములు కూడా కలవు. ఎదురుగా ఒక టీవి ఉన్నది. నాల్గు పూలకుండీలు వున్నవి. రెండు కుండీలలో పూలు విచ్చుకుని (వికసించి) ఉన్నవి. ఒక గోడకు ప్రకృతి దృశ్య పటము వేలాడుచున్నది. కిటికీ మరియు తలుపు తెరలు కూడా వేలాడుచున్నవి. )

प्रश्न 2.
बच्चे क्या कर रहे हैं? (పిల్లలు ఏమి చేయుచున్నారు?)
उत्तर:
बच्चे टी.वी. में हिंदी समाचार देख रहे हैं। (పిల్లలు టివీలో హిందీ వార్తలు చుస్తున్నారు.)

AP Board 7th Class Hindi Solutions 8th Lesson आओ हिन्दी सीखें

आओ हिंदी सीखें (రండి హిందీ నేర్చుకుందాం)

AP Board 7th Class Hindi Solutions 8th Lesson आओ हिन्दी सीखें 13
राजू और रमा दोनों एक ही कक्षा के छात्र हैं। राजू पाठशाला में नया है। दोनों कक्षा में बातचीत करते हैं।

राजू : मैं राजू हूँ।
रमा : मैं रमा हूँ।
रमा : राजू ! तुम्हारी मातृभाषा क्या है?
राजू : मेरा मातृभाषा तेलुगु है।
रमा : (हँसते हुए) ‘मेरा’ नहीं ‘मेरी’ कहो। मेरी मातृभाषा हिंदी हैं। ‘भाषा’ स्त्री लिंग शब्द है।
राजू : रमा ! हमें हिंदी कौन पढ़ाते हैं?
रमा : सरला जी हमें हिंदी पढ़ाती हैं।
राजू : हाँ ! वे स्त्री हैं इसलिए तुमने कहा – “पढाती हैं”, “पढ़ाता है’ नहीं।
रमा : तुम भी अब हिन्दी व्याकरण अच्छी तरह समझने लगे हो।
राजू : वहाँ देखो। मैदान में कई घोड़ा है।
रमा : राजू एक नहीं । कई घोड़े हैं।
एक से ज्यादा होने पर बहुवचन में ‘घोड़ा’ नहीं, ‘घोड़े’ कहना चाहिए और ‘है’ नहीं हैं’ कहना चाहिए।

राजू : रमा जी। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। आपके साथ रह कर मैं भी जल्दी अच्छी हिंदी में बोल सकूँगा। (रमा को बहुत प्यास लगी)
रमा : मुझे पानी पीना है।
राजू : लेकिन मुझे शरबत पीना है।
रमा : अच्छा। चलो, दोनों चलेंगे।
राजू : तुम्हारी घर कहाँ है?
रमा : ‘तुम्हारी’ नहीं, ‘तुम्हारा’ कहो।
राजू : अरे ! गलती हो गयी। घर पुल्लिंग है न?
रमा : तुम मेरा बात सुनो।
राजू : अरे, इस बार तुम गलत कैसे बोली?
‘मेरा बात’ नहीं, ‘मेरी बात’ कहना चाहिए न?
रमा : हाँ ! – हाँ ! मैं गलत बोली।
– (हिन्दी में बातचीत करते रहने से गलतियाँ सुधर जाएँगी अच्छी हिन्दी बोल सकेंगे। है ना?)
राजू : हाँ, सही है। अब चलें।

పాఠ్య సారాంశం

రాజు, రమ ఇరువురు ఒకే తరగతి విద్యార్థులు. రాజు పాఠశాలకు కొత్తవాడు. ఇరువురు పాఠశాలలో మాట్లాడుకొంటారు.

రాజు : నేను రాజును.
రమా : నేను రమను.
రమా : రాజూ, నీ మాతృభాష ఏమిటి?
రాజు : నా మాతృభాష తెలుగు.
రమా : (నవ్వుతూ) “మేరా” కాదు “మేరీ” అను. నా మాతృభాష హిందీ. భాష అనునది స్త్రీ లింగ శబ్దము.
రాజు’ : రమా ! మనకు హిందీ ఎవరు చదివిస్తారు? (నేర్పుతారు ?)
రమా : సరళగారు మనకు హిందీ చెబుతారు.
రాజు : అవును ! ఆమె స్త్రీ అందువలన నీవు “పధాతీ హైం” అని చెప్పావు “పథాతా హై” కాదు.
రమా : నీవు కూడా ఇప్పుడు హిందీ వ్యాకరణం అర్థం చేసుకుంటున్నావు.
రాజు : అక్కడ చూడు ! మైదానంలో ఎన్నో గుజ్రాలు ఉన్నాయి.
రమా : రాజూ! ఒకటి కాదు. ఎన్నో గుజ్రాలు ఉన్నవి. ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు బహువచనంలో ‘ఘోడా’ కాదు ‘ఘోడే’ అని అనాలి మరియు ‘హై’ (ఆ) కాదు ‘హైం’ (E) అనవలెను.
రాజు : రమాగారు ! మీ హిందీ చాలా బాగుంది. మీతో ఉండి నేను కూడా త్వరగా మంచి హిందీలో మాట్లాడగలను. (రమకు బాగా దాహం వేసినది.)
రమా : నేను మంచినీరు త్రాగవలెను.
రాజు : కానీ నేను కూల్ డ్రింక్ (పానీయం) తాగాలి.
రమా : సరే మంచిది. పద ఇద్దరం వెళదాం.
రాజు : తుమారీ ఘర్ కహా హై? రమా : “తుమారీ” కాదు “తుమారా” అను.
రాజు : అరే ! తప్పయినది. ఇల్లు పుంలింగం కదా !
రమా : తుమ్ మేరా బాత్ సునో.
రాజు : అరే ! ఈ సారి నీవు తప్పు ఎలా మాట్లాడావు ? “మేరా బాత్” కాదు, “మేరీ బాత్” అని అనాలి.
రమా : ఆవునవును ! నేను తప్పు మాట్లాడాను.
(హిందీలో మాట్లాడుతూ ఉంటే తప్పులు సవరించబడతాయి, మంచి హిందీ మాట్లాడగలము కదా!)
రాజు : అవును, నిజమే, ఇక ఇప్పుడు వెళదాము.

Summary

Raju and Rama are students of the same class. Raju is new to the school. Both of them are talking to each other.

Raju : I’m Raju.
Rama : I’m Rama.
Rama : Raju ! What is your mother tongue?
Raju : My mother tongue is Telugu. (He says ‘मेरा मातृभाषा’ in place of ‘मेरी मातृभाषा’
Rama : (laughing) Don’t say Mera मेरा, say Meri मेरी।
My mother tongue is Hindi. The word ‘Bhasha’ (भाषा) belongs to feminine gender.

Raju : Rama ! Who teaches us Hindi?
Rama : Mrs. Sarala teaches us Hindi.
Raju : Yes. She is a woman. That’s why you said Padhati has (पढ़ाती हैं) not Padhata hai (पढ़ाता है)
Rama : You too understand Hindi grammar now.
Raju : Look over there ! There are many horses in the ground. (He says ‘कई घोड़ा है)
Rama : Raju! Not one. Many horses. If there is more than one horse, we should say ‘ghode’. घोड़े is plural, not ‘ghoda’. घोड़ा, We should say (हैं), not (है)
Raju : Rama ! Your Hindi is very good. I too will speak in good Hindi in your company. (Rama feels thirsty)
Rama : I should drink water.
Raju : But I should have cool drink.
Rama : Ok, good. Let’s go together.
Raju : तुम्हारी घर कहाँ है? (He says ‘तुम्हारी’ in place of ‘तुम्हारा’)
Rama : Say Tumhara (तुम्हारा), not Turnhari (तुम्हारी).
Raju : Sorry! I’m mistaken. ‘Ghar’ll belongs to masculine gender, doesn’t it?
Rama : मेरा बात सुनो। (She says मेरा बात सुनो in place of मेरी बात सुनो)
Raju : Oh! This time you’re mistaken. You should say Meri bath (मेरी बात), not Mera bath (मेरा बात)
Rama : Yes, yes !I said wrongly.
(By speaking in Hindi, we can correct our mistakes and we can speak good Hindi. Am I correct?
Rama : Yes, it’s true. Now, we shall nnove.

Intext Questions & Answers

प्रश्न 1.
मातृभाषा बोलने में अच्छी लगती है। क्यों? (మాతృభాష మాట్లాడటానికి బాగుంటుంది. ఎందుకు?)
उत्तर:
जन्म लेने के बाद हम जो प्रथम भाषा सीखते हैं उसे हम अपनी मात्रुभाषा कहते हैं। इसे मनुष्य मृत्यु तक बोलता है। इस भाषा का प्रयोग करके बालक अपने विचारों को अपने माता – पिता, और अन्य बालकों से व्यक्त करता है। इसलिए मातृभाषा में बोलने से मधुर एवं अच्छी लगती है।
(మనం పుట్టిన తర్వాత మనం ఏ భాష అయితే మాట్లాడతామో ఆ భాషను మాతృభాష అని అంటారు. దీనిని మనిషి చనిపోయేంతవరకు మాట్లాడతాడు. ఈ భాషను ప్రయోగించి బాలుడు తన అభిప్రాయాలను తమ తల్లిదండ్రి మరియు ఇతర పిల్లలతో వ్యక్తపరుస్తాడు. అందువలన మాతృభాష మాట్లాడటానికి మంచిగా ఉంటుంది, తీయగా ఉంటుంది. )

AP Board 7th Class Hindi Solutions 8th Lesson आओ हिन्दी सीखें

प्रश्न 2.
हमें हिंदी क्यों सिखनी चाहिए? (మనము హిందీ ఎందుకు నేర్చుకొనాలి?)
उत्तर:
सरकारी सूचनाएँ व जानकारी हिंदी में ही दी जाती हैं – हम इन्हें समझने, जानने हिंदी सीखनी चाहिए। हिंदी साहित्य बहुत धनी है। इसे जानने हिंदी सीखनी है। दूसरों से संपर्क रहने के लिए हमें हिंदी सीखनी चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा और राज भाषा है। इसलिए हमें हिंदी सीखनी चाहिए। हिंदी प्रांतों में पर्यटन के दौरान उनसे संवाद करने हिंदी सीखनी चाहिए। सरकार के त्रिभाषा सूत्र के कारण हमें हिंदी सीखनी चाहिए।
(ప్రభుత్వ సూచనలు హిందీలో ఇవ్వబడును. మనము వీటిని అర్థము చేసుకొనుటకు హిందీ నేర్చుకొనవలెను. ఇతరులతో సంపర్కము కొరకు హిందీ నేర్చుకొనవలెను. హిందీ మన రాజ భాష మరియు అధికార భాష. అందువలన మనము హిందీ నేర్చుకొనవలెను. హిందీ ప్రాంతాలలో పర్యటించు సమయంలో వారితో మనం మాట్లాడుటకు హిందీ నేర్చుకొనవలెను. ప్రభుత్వము త్రిభాషా సూత్రమును ప్రవేశపెట్టిన కారణమున మనము హిందీ నేర్చుకొనవలెను.)

Improve Your Learning

सुनिए-बोलिए

प्रश्न 1.
पाठ में हिंदी बोलने में कौन गलतियाँ कर रहा है? (పాఠంలో హిందీ మాట్లాడటంలో ఎవరు తప్పులు చేస్తున్నారు?)
उत्तर:
पाठ में हिंदी बोलने में राजू गलतियाँ कर रहा है।
(పాఠంలో హిందీ మాట్లాడటంలో రాజు తప్పులు చేస్తున్నాడు.)

प्रश्न 2.
राजू और रमा कहाँ मिलते हैं? (రాజు మరియు రమా ఎక్కడ కలుసుకుంటారు?)
उत्तर:
राजू और रमा दोनों कक्षा में मिलते हैं।
(రాజు మరియు రమా తరగతి గదిలో కలుసుకొంటారు.)

AP Board 7th Class Hindi Solutions 8th Lesson आओ हिन्दी सीखें

प्रश्न 3.
रमा की मातृभाषा क्या है? (రమా మాతృభాష ఏమిటి?)
उत्तर:
रमा की मातृभाषा हिंदी है।
(రమా మాతృభాష హిందీ.)

पढ़िए

अ) जोड़ी बनाइए।
AP Board 7th Class Hindi Solutions 8th Lesson आओ हिन्दी सीखें 2
उत्तर:
AP Board 7th Class Hindi Solutions 8th Lesson आओ हिन्दी सीखें 3

आ) पाठ में वाक्यों के सही क्रम को पहचानकर क्रम संख्या कोष्ठक में लिखिए।

1. रमा, हमें हिंदी कौन पढ़ाते हैं? [ 3 ]
2. मैदान में घोड़ा है। [ 4 ]
3. मेरी मातृभाषा हिंदी है। [ 2 ]
4. राजू पाठशाला का नया छात्र है। [ 1 ]
5. लेकिन मुझे शरबत पीना है। [ 5 ]

इ) सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला “O” बनाइए।
AP Board 7th Class Hindi Solutions 8th Lesson आओ हिन्दी सीखें 4

ई) बताचित ई) चित्रों से संबंधित शब्दों पर गोला “O” बनाइए।
AP Board 7th Class Hindi Solutions 8th Lesson आओ हिन्दी सीखें 5

लिखिए

अ) नीचे दिये गये प्रश्नों के उत्तर छोटे – छोटे वाक्यों में लिखिए।
క్రింది ఇవ్వబడిన ప్రశ్నలకు సమాధానములు చిన్న – చిన్న వాక్యములలో రాయండి.)

1. सरला जी क्या पढ़ाती हैं? (సరళగారు ఏమి చదివించెదరు?)
उत्तर:
सरला जी हिंदी पढ़ाती हैं। (సరళగారు హిందీ చదివించెదరు.)

2. राजू ने मैदान में क्या देखा? (రాజు ఆటస్థలములో ఏమి చూసెను?)
उत्तर:
राजू ने मैदान में कई घोडों को देखा।
(రాజు ఆటస్థలములో ఎన్నో గుఱ్ఱాలను చూసెను.)

3. रमा क्या पीना चाहती है? (రమా ఏమి త్రాగాలని అనుకుంటున్నది?)
उत्तर:
रमा पानी पीना चाहती है।
(రమా నీరు త్రాగాలని అనుకుంటున్నది.)

AP Board 7th Class Hindi Solutions 8th Lesson आओ हिन्दी सीखें

आ) नीचे दिये गये प्रश्न का उत्तर पाँच – छह वाक्यों में लिखिए।
క్రింది ఇవ్వబడిన ప్రశ్నలకు సమాధానము 5 -6 వాక్యములలో వ్రాయండి.)

→ “आओ हिंदी सीखें” पाठ का सारांश लिखिए। (‘రండి హిందీ నేర్చుకుందాం’ పాఠం సారాంశము వ్రాయండి.)
उत्तर:
इस पाठ में हिंदी में बात करते समय लिंग और बचन के प्रयोग में होनेवाली गलतियों को सुधारने का प्रयत्न किया गया है। इस पाट में स्त्री लिंग और पुल्लिंग शब्दों के बारे में बताया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि मेरा – मेरी, तुम्हारा – तुम्हारी जैसे शब्दों का प्रयोग कब, कैसे करना है। इसी तरह इस पाठ में एक वचन और बहु वचन के प्रयोग के बारे में बताया गया है।
(ఈ పాఠంలో హిందీలో మాట్లాడు సమయంలో లింగవచనాల ప్రయోగంలో దొర్లుచున్న తప్పులను సరిదిద్దుకొనుటకు ప్రయత్నము చేయబడినది. ఈ పాఠంలో స్త్రీలతో మరియు పుంలింగ శబ్దముల గురించి తెలియజేయబడినది. మేరా (मेरा), మేరీ (मेरी), తుమ్హారా (तुम्हारा), తుమ్హారీ (तुम्हारी) మొదలగు శబ్దముల ప్రయోగము ఎప్పుడు, ఎలా చేయాలో తెలియజేయడమైనది. అదేవిధంగా ఈ పాఠంలో ఏకవచనము మరియు బహువచనముల ప్రయోగము గురించి చెప్పబడినది.)

इ) उचित शब्दों से खाली जगह भरिए।

1. राजू पाठशाला जा रहा है। (रहा | रही)
उत्तर:
रहा

2. राजू और रमा पाठशाला जा …………. हैं। (रहे | रहा)
उत्तर:
रहे

3. सरला जी कक्षा में आ ……….., हैं। (रही / रहे)
उत्तर:
रही

4. घोड़ा मैदान में चर ……… है। (रहा / रही)
उत्तर:
रहा

5. माँ खाना बना …………. है। (रही / रहे)
उत्तर:
रही

ई) चित्र देखकर वाक्य लिखिए।
AP Board 7th Class Hindi Solutions 8th Lesson आओ हिन्दी सीखें 6
AP Board 7th Class Hindi Solutions 8th Lesson आओ हिन्दी सीखें 7
1. छात्र पढ़ता है।
2. यह मेरा घर है।
3. चाय गरम है।
4. घोडा मैदान में है।
5. यह कक्षा है।

AP Board 7th Class Hindi Solutions 8th Lesson आओ हिन्दी सीखें

उ) वर्ण विच्छेद कीजिए।

1. भाषा : भ + आ + ष् + आ

2. अच्छा : …………………………
उत्तर:
अ + च् + छ + आ

3. तुम्हारा : …………………………
उत्तर:
त् + उ + म् + ह् + आ + र् + आ

4. व्याकरण : …………………………
उत्तर:
व् + य् + आ + क् + अ + र् + अ + ण् + अ

5. स्त्री : …………………………
उत्तर:
स् + त् + र् + ई

भाषांश

अ) अंत्याक्षरी विधि के अनुसार नीचे दिये गये शब्दों के आधार पर चार शब्द लिखिए।

रमा – मारा – रात – तन – नल
जल
उत्तर:
लहर – रत्न – नाराज़ – जलन

सरला
उत्तर:
लगाम – माला – लात – तारा

बात
उत्तर:
तन – नर – राम – मकर

बोध
उत्तर:
धन – नल – लोरी – रीछ

आ) पर्यायवाची शब्द लिखिए।

1. विद्यालय – पाठशाला, स्कूल

2. नवीन
उत्तर:
नया, आधुनिक

3. शीघ्र
उत्तर:
जल्दी, तुरंत

4. विकास
उत्तर:
बढ़ना, वृद्धि

5. घर
उत्तर:
मकान, आवास

AP Board 7th Class Hindi Solutions 8th Lesson आओ हिन्दी सीखें

इ) विलोम शब्द लिखिए।

1. सरल × कठिन
2. सही × गलत
3. एक × अनेक
4. अच्छा × बुरा
5. परिचित × अपरिचित

सृजनात्मकता

अ) चित्र देखकर वाक्य लिखिए।
AP Board 7th Class Hindi Solutions 8th Lesson आओ हिन्दी सीखें 8
उत्तर:
1. यह भगत सिंह का चित्र है।
2. भगत सिंह भारत का देश भक्त है।
3. भगत सिंह का जन्म पंजाब में हुआ।
4. भगत सिंह भारत देश के स्वतंत्र संग्राम के योद्धा थे।
5. भगत सिंह भारत के एक वीर शहीद थे।

आ) परियोजना कार्य

→ “हिन्दी दिवस” से संबंधित चित्र इकट्ठा कीजिए। (హిందీ దినోత్సవమునకు సంబంధించిన కొన్ని చిత్రములు ప్రోగు చేయండి.)
उत्तर:
AP Board 7th Class Hindi Solutions 8th Lesson आओ हिन्दी सीखें 10

इ) कुछ चित्र इकट्टा करके लिंग पहचानकर लिखिए।
(కొన్ని బొమ్మలను ప్రోగు చేసి లింగాలను గుర్తించి వ్రాయండి.)
उत्तर:
AP Board 7th Class Hindi Solutions 8th Lesson आओ हिन्दी सीखें 11

ई) अनुवाद कीजिए।

1. मेरी मातृभाषा तेलुगु है।
उत्तर:
मेरी मातृभाषा तेलुगु है। నా మాతృభాష తెలుగు.

2. मैदान में घोड़ा है।
उत्तर:
मैदान में घोडा है। మైదానములో గుఱ్ఱము ఉన్నది.

3. गलत काम नहीं करना चाहिए।
उत्तर:
गलत काम नहीं करना चाहिए। చెడ్డపని చేయరాదు.

4. सब से बातचीत करना चाहिए।
उत्तर:
सब से बातचीत करना चाहिए। అందరితో మాట్లాడవలెను.

5. गन्ने का रस पीने से प्यास बुझती है।
उत्तर:
गन्ने का रस पीने से प्यास बुझती है। చెఱుకు రసం త్రాగిన దాహము తీరును.

AP Board 7th Class Hindi Solutions 8th Lesson आओ हिन्दी सीखें

व्याकरणांश

अ)
AP Board 7th Class Hindi Solutions 8th Lesson आओ हिन्दी सीखें 9
पहले चित्र से पुरुष जाति का बोध होता है।

दूसरे चित्र से स्त्री जाति का बोध होता है।

परिभाषा :
ज़ो शब्द पुरुषवाचक हैं, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं।
जो शब्द स्त्री वाचक हैं, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं।
जैसे : पुल्लिंग शब्द : लड़का, घोड़ा, बकरा, मुर्गा, आदि।
स्त्री लिंग शब्द : लड़की, घोड़ी, बकरी, मुर्गी आदि।
संज्ञा के बदले में प्रयोग किये जाने वाले शब्दों को ”सर्वनाम” कहते हैं।
जैसे : मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, क्या, क्यों, कैसे … आदि।

आ) नीचे दिये गये वाक्यों में स्त्री लिंग शब्द रेखांकित कीजिए।

1. सरला जी हिंदी पढ़ाती हैं।
उत्तर:
सरला जी हिंदी पढ़ाती हैं।

2. रमा की मातृभाषा हिंदी है।
उत्तर:
रमा की मातृभाषा हिंदी है।

3. लड़की पाठशाला जाती है।
उत्तर:
लड़की पाठशाला जाती है।

4. अध्यापिका पाठ पढ़ाती हैं।
उत्तर:
अध्यापिका पाठ पढ़ाती हैं।

5. माँ खाना बनाती है।
उत्तर:
माँ खाना बनाती है।

इ) नीचे दिये गये वाक्यों में पुल्लिंग शब्द रेखांकित कीजिए।

1. आदमी चाय पी रहा है।
उत्तर:
आदमी चाय पी रहा है।

2. पिताजी बाजार जा रहे हैं।
उत्तर:
पिताजी बाजार जा रहे हैं।

3. राजकुमार वन गया।
उत्तर:
राजकुमार वन गया।

4. मामा पुस्तक पढ़ रहे हैं।
उत्तर:
मामा पुस्तक पढ़ रहे हैं।

5. शेर जंगल का राजा है।
उत्तर:
शेर जंगल का राजा है।

अध्यापकों के लिए सूचना : ఉపాధ్యాయులకు సూచన :

→ हिंदी भाषा से संबंधित कुछ विषयों को दृश्य रूप में दिखाइए। (హిందీ భాషకు సంబంధించిన కొన్ని విషయాలను దృశ్యరూపంలో చూపించండి.)
उत्तर:
(हिंदी भाषा संबंधी कुछ विषयों को अवश्य दृश्य रूप में बच्चों को दिखाया जाएगा।)
हिंदी भाषा से संबंधित कुछ विषय :

 • हिंदी सरल भाषा है।
 • हिंदी सीखना बहुत आसान है।
 • हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
 • देवनागरी लिपि की यह विशेषता है कि इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है।
 • हिंदी भारत की राज भाषा और राष्ट्रभाषा है।
 • भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में (हिंदी) हमें एकता के सूत्र में बाँधा।
 • हिंदी भारत की सभ्यता और संस्कृति व गरिमा का प्रतीक है।
 • मीडिया, फिल्म उद्योग, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में हिंदी की उपयोगिता बढ़ती जा रही है।
 • हिंदी भाषा से कई रोज़गार मिलते हैं।
 • आज हिन्दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोभित है।
 • 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं।
 • 10 जनवरी को विश्व भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है।

पाठ का सारांश

इस पाठ में हिंदी में बात करते समय लिंग और वचन के प्रयोग में होनेवाली गलतियों को सुधारने का प्रयत्न किया गया है। इस पाठ में स्त्री लिंग और पुलिंग शब्दों के बारे में बताया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि मेरा – मेंरी, तुम्हारा – तुम्हारी जैसे शब्दों का प्रयोग कब, कैसे करना है। इसी तरह इस पाठ में एक वचन और बहु वचन के प्रयोग के बारे में बताया गया है।

పాఠ్య సారాంశం

ఈ పాఠంలో హిందీలో మాట్లాడు సమయంలో లింగవచనాల ప్రయోగంలో దొర్లుచున్న తప్పులను సరిదిద్దుకొనుటకు ప్రయత్నము చేయబడినది. ఈ పాఠంలో స్త్రీ లింగ మరియు పుంలింగ శబ్దముల గురించి తెలియజేయబడినది. మేరా (मेरा), మేరీ (मेंरी), తుమ్హారా (तुम्हारा), తుమ్హారీ (तुम्हारी) మొదలగు శబ్దముల ప్రయోగము ఎప్పుడు, ఎలా చేయాలో తెలియజేయడమైనది. అదేవిధంగా ఈ పాఠంలో ఏకవచనము మరియు బహువచనముల ప్రయోగము గురించి చెప్పబడినది.

Summary

In this lesson, an attempt is made to correct the mistakes regarding the usage of gender and number when Hindi is spoken. How to use words in feminine and masculine genders is discussed in this lesson. The usage of words such as मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी is explained. Similarly, it is also discussed about the correct usage of words in singular and plural numbers in this lesson.

व्याकरणांश (వ్యాకరణాంశాలు)

लिंग बदलिए (లింగములను మార్చండి)

राजा – रानी
छात्र – छात्रा
बालक – बालिका
लडका – लडकी
बेटा – बेटी
दादा – दादी
अध्यापक – अध्यापिका
कवि – कवयित्री
माता – पिता
नौकर – नौकरानी
पुजारी – पुजारिन
सेवक – सेविका

वचन बदलिए (వచనములను మార్చండి)

भाषा – भाषाएँ
कर्तव्य – कर्तव्य
बच्चा – बच्चे
लडका – लडके
बेटा – बेटे
कक्षा – कक्षाएँ
पाठशाला – पाठशालाएँ
स्त्री – स्त्रियाँ
घोड़ा – घोडे
घर – घर
बात – बातें
बोली – बोलियाँ
गलती – गलतियाँ
शब्द – शब्द

विलोम शब्द (వ్యతిరేక పదములు)

सरल × कठिन/मुश्किल
एक × अनेक
नया × पुराना
हँसना × रोना
हाँ × नहीं
स्त्री × पुरुष
अच्छी × बुरी
बहुत × कम
गलत × ठीक/सही
प्रयत्न × अप्रयत्न
स्पष्ट × अस्पष्ट

AP Board 7th Class Hindi Solutions 8th Lesson आओ हिन्दी सीखें

शब्दार्थ (అర్థాలు) (Meanings)

सरल = आसान, సరళము, easy
घर = मकान, ఇల్లు, house
घोड़ा = एक जानवर, గుఱ్ఱము, horse
गलती = भूल, తప్పు, mistake
मैदान = खेलकूद की जगह, ఆటస్థలము, play ground
बालक = लड़का, బాలుడు, boy
कक्षा = वर्ग, తరగతి, class
स्त्री = औरत, స్త్రీ, woman
छात्र = विद्यार्थी, విద్యార్ధి, student
पाठशाला = स्कूल, బడి, school

श्रुत लेख : శ్రుతలేఖనము : Dictation

अध्यापक या अध्यापिका निम्न लिखित शब्दों को श्रुत लेख के रूप में लिखवायें। छात्र अपनी – अपनी नोट पुस्तकों में लिखेंगे। अध्यापक या अध्यापिका इन्हें जाँचे।
(ఉపాధ్యాయుడు లేదా ఉపాధ్యాయిని క్రింద వ్రాయబడిన శబ్దములను శ్రుతలేఖనంగా డిక్టేట్ చేయును. విద్యార్థులు వారి వారి నోట్ పుస్తకాలలో వ్రాసెదరు. ఉపాధ్యాయుడు లేదా ఉపాధ్యాయిని వాటిని దిద్దెదరు.)
AP Board 7th Class Hindi Solutions 8th Lesson आओ हिन्दी सीखें 12