AP Board 7th Class Maths Solutions Chapter 9 బీజీయ సమాసాలు Ex 9.1

SCERT AP 7th Class Maths Solutions Pdf Chapter 9 బీజీయ సమాసాలు Ex 9.1 Textbook Exercise Questions and Answers.

AP State Syllabus 7th Class Maths Solutions 9th Lesson బీజీయ సమాసాలు Exercise 9.1

ప్రశ్న 1.
క్రింద ఇవ్వబడిన పదాలకు సంఖ్యాగుణకం మరియు బీజీయ గుణకాలను రాయండి.
(i) 4xy
సాధన.
సంఖ్యా గుణకం = 4, బీజీయ గుణకం = xy

AP Board 7th Class Maths Solutions Chapter 9 బీజీయ సమాసాలు Ex 9.1

(ii) – 7a2b3c
సాధన.
సంఖ్యా గుణకం = – 7, బీజీయ గుణకం = a2b3c

(iii) \(\frac{p q}{2 r}\)
సాధన.
సంఖ్యా గుణకం = \(\frac{1}{2}\), బీజీయ గుణకం = \(\frac{p q}{r}\)

(iv) – 6mn
సాధన.
సంఖ్యా గుణకం = – 6, బీజీయ గుణకం = mn

ప్రశ్న 2.
దిగువ ఇవ్వబడ్డ సమాసాలలోని పదాల సంఖ్యను మరియు ఆ పదాలను రాయండి.
(i) 5 – 3t2
సాధన.
పదాల సంఖ్య = 2, పదాలు = 5 మరియు – 3t2

(ii) 1 + t2 + t3
సాధన.
పదాల సంఖ్య = 3, పదాలు = 1, t2 మరియు t3

(iii) x + 2xy + 3y
సాధన.
పదాల సంఖ్య = 3, పదాలు = x, 2xy, 3y

(iv) 100m + 1000n
సాధన.
పదాల సంఖ్య = 2, పదాలు = 100m, 1000n

(v) – p2q2 + 7pq
సాధన.
పదాల సంఖ్య = 2, పదాలు = – p2q2, 7pq

ప్రశ్న 3.
– 5ab2c పదములో ఇచ్చిన వాటికి గుణకాలను రాయండి.
(i) bc
సాధన.
b2c యొక్క గుణకం = – 5a

AP Board 7th Class Maths Solutions Chapter 9 బీజీయ సమాసాలు Ex 9.1

(ii) – b2c
సాధన.
– b2c యొక్క గుణకం = 5a

(iii) – 5abc
సాధన.
– 5abc యొక్క గుణకం = b

(iv) 5ac
సాధన.
5ac యొక్క గుణకం = – b2

(v) ab2
సాధన.
ab2 యొక్క గుణకం = – 5c

(vi) – 5ab
సాధన.
– 5ab యొక్క గుణకం = bc

ప్రశ్న 4.
కింద ఇవ్వబడిన బీజీయ సమాసాలకు xను కలిగియున్న పదం మరియు x గుణకం రాయండి.
(i) 2x + 5y
సాధన.
2x + 5y లో x ను కలిగిన పదం = 2x
x యొక్క గుణకం = 2

(ii) – x + y + 3.
సాధన.
– x + y + 3 లో x ను కలిగిన పదం = – x
x యొక్క గుణకం = – 1 [∵ – x = (- 1)x]

AP Board 7th Class Maths Solutions Chapter 9 బీజీయ సమాసాలు Ex 9.1

(iii) 6y2 – 7xy
సాధన.
6y2 – 7xy లో x ను కలిగిన పదం = – 7xy
x యొక్క గుణకం = – 7y

Leave a Comment